Kisa Pwogram Amelyorasyon Transpò a ye?

 Pwogram Amelyorasyon Transpò a (Transportation Improvement Program, TIP) katografye senk ane finansman pou pwojè konstriksyon nan rejyon Boston nan. Chak ane, Òganizasyon Planifikasyon Metwopolitèn  (Metropolitan Planning Organization, MPO) Rejyon Boston nan deside kijan pou depanse apeprè 110 milyon dola nan finansman federal (ki rele finansman Sib Federal) pou konplete envestisman nan enfrastrikti transpò lokal yo..

Finansman Pwojè Finansman - TIP

TIP MPO Rejyon Boston nan genyen ladan l:

 

 MPO a deside ki pwojè pou finanse lè li itillize divès kritè kantitatif ak kalitatif ki baze sou sis rejyoon objektif MPO yo. Kritè sa yo evalye kijan pwojè yo sipòte fon an, amelyore kalite ak lè ak anviwònman an, ogmante sekirite pou diferan modalite yo, fè pwomosyon devlopman ekonomik, amelyore mobilite, epi prezève ak modènize enfrastrikti ki egziste yo. Nòt ki baze sou kritè sa yo ekilibre ak konsiderasyon ki lye ak kategori envestisman nan pwojè a, preparasyon pou konstriksyon, ak depans, ak disponiblite finansman an. MPO a te mete ajou kritè li itilize pou evalye pwojè yo resaman. Pou aprann plis sou chanjman sa yo, vizite sitwèb Kritè Devlopman TIP a (TIP Criteria Development).

 

Ki kalite pwojè MPO a finanse?

MPO a priyorize envestisman ki konsantre sou 

Pwojè fon envestisman sa yo tankou konstriksyon ri konplè, amelyorasyon entèseksyon, ekspansyon chemen itilizasyon pataje, amelyorasyon transpò an komen, ak amelyorasyon enfrastrikti pyete ki aliyen ak vizyon, bi, ak objektif MPO te etabli nan Plan Transpò Alontèm (Long-Range Transportation Plan, LRTP), Destinasyon 2040 lan.

 

Kisa MPO a ye?

MPO yo, oswa òganizasyon planifikasyon metopolitèn, se antite planifikasyon rejyonal ki nesesè sou plan federal ki angaje reprezantan gouvènman, ofisyèl eli yo, ajans transpò, rezidan ak lòt pati ki konsène yo nan yon pwosesis piblik kolaboratif epi transparan pou

 

Ki kalite pwojè ak pwogram TIP a finanse?

 Pwogram Envestisman MPO rejyon Boston nan orante priz desizyon MPO a epi ede minisipalite yo konprann priyorite MPO yo.

 

Ou ka dekouvri plis sou pwojè ki finanse nan TIP a nan Baz done pwojè TIP entèraktif MPO a.

 

Kijan MPO a devlope TIP a?

 

Pou yon pwojè kalifye pou yo mete l nan TIP a, li dwe apwouve pa Komite Revizyon Pwojè MassDOT la. Enfòmasyon sou pwosesis ki disponib sou sitwèb lansman pwojè MassDOT la.

 

Kijan mwen ka enplike?

Defann pwojè MPO yo nan kominote w la oswa nan rejyon an lè:

 

Matt Genova

Manadjè Pwogram Amelyorasyon Transpò

mgenova@ctps.org

857-702-3702

Byenveni. 

Nou envite ou patisipe nan pwosesis planifikasyon transpò nou an, kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal (ki enkli moun
ki gen nivo metriz anglè ki limite) relijyon, kredo, sèks, zansèt, gwoup etnik, enfimite, laj, sèks, oryantasyon seksyèl,
idantite sèks oswa ekpresyon, estati ansyen militan oswa antesedan. Li avi dwa ak pwoteksyon konplè nou yo sou
www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.

Pou mande akomodasyon espesyal, oswa si ou bezen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, kontakte  MPO nan
857.702.3700 (voice), 617.570.9193 (TTY) oswa civilrights@ctps.org (tanpri akòde 14 jou).

Español (Spanish)

Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

 

简体中文 (Simplified Chinese)

如果需要使用其它语言了解信息,请联系波士顿大都会规划组织 (Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员,电话 857.702.3700.

 

繁體中文 (Traditional Chinese)

如果需要使用其他語言瞭解資訊,請聯繫波士顿大都會規劃組織(Boston Region MPO)《民權法案》第六章專員,電話 857.702.3700.

 

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)

Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

 

Português (Portuguese)

Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.