Tóm Tắt Thực Hiện

giới thiệu

Kế hoạch đầu tư vốn 5 năm của Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (Boston Region Metropolitan Planning Organization, MPO), Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (Transportation Improvement Program, TIP) trong Các Năm Tài Chính Liên Bang (Federal Fiscal Years, FFY) 2023–27 Transportation Improvement Program (TIP), là chương trình đầu tư ngắn hạn đối với hệ thống giao thông của khu vực. Được định hướng bằng tầm nhìn, các mục đích và mục tiêu của MPO Khu Vực Boston, chương trình TIP ưu tiên các dự án đầu tư bảo tồn hệ thống giao thông hiện tại ở điều kiện tốt, cung cấp khả năng giao thông an toàn cho mọi phương tiện, cải thiện sinh kế, tăng cường sự bình đẳng và tính bền vững, và cải thiện khả năng di chuyển trong toàn khu vực. Những dự án đầu tư này tài trợ cho những cải thiện những trục giao thông chính và giao lộ, bảo dưỡng và mở rộng hệ thống giao thông công cộng, xây dựng đường dành cho xe đạp, cải thiện cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ, và tái thiết xa lộ chính.

 

MPO Khu Vực Boston được hướng dẫn bởi một ủy ban gồm 22 thành viên với đại diện của các cơ quan tiểu bang, các tổ chức khu vực, và các thành phố. Thẩm quyền của họ mở rộng khoảng từ Boston phía bắc đến Ipswich, phía nam đến Marshfield, và phía tây đến các đô thị dọc theo đường liên tiểu bang Interstate 495. Mỗi năm, MPO tiến hành một quy trình để quyết định cách thức sử dụng quỹ giao thông liên bang cho các dự án vốn. Nhân Viên Quy Hoạch Giao Thông Trung Ương (Central Transportation Planning Staff, CTPS), và nhân sự của MPO, quản lý quy trình phát triển TIP.

 

Nhân viên MPO điều phối quy trình đánh giá các yêu cầu tài trợ dự án, đề xuất lập chương trình cho các dự án hiện tại và các dự án mới dựa trên mức tài trợ dự kiến, hỗ trợ ủy ban MPO trong việc phát triển một tài liệu TOP dự thảo và tạo điều kiện cho công chúng xem xét bản dự thảo trước khi ủy ban MPO ký tài liệu cuối cùng.

 

Các dự án đầu tư tip cho ffys 2023–27

Chương trình TIP hoàn chỉnh khả dụng ở Chương 3 của tài liệu này và được cung cấp trực tuyến tại bostonmpo.org/tip. Các bảng TIP cung cấp thông tin chi tiết về cách phân bổ tài trợ cho từng dự án theo chương trình và chương trình đầu tư vốn. Các bảng này được tổ chức theo năm tài chính liên bang và được nhóm theo các chương trình xa lộ và trung chuyển.

 

Chương Trình Xa Lộ

Chương Trình Xa Lộ của TIP tài trợ cho các dự án giao thông ưu tiên được xúc tiến bởi Sở Giao Thông Massachusetts (Massachusetts Department of Transportation, MassDOT) và các thành phố và thị trấn trong Khu Vực Boston. Chương trình chủ yếu được thiết kế để bảo tồn và hiện đại hóa mạng lưới đường xá hiện hữu bằng cách tái thiết các trục đường chính, lát lại các xa lộ, và thay cầu.

 

Tại Massachusetts, quỹ Chương Trình Xa Lộ Được Liên Bang Tài Trợ được phân bổ bởi MassDOT, phân bổ tài trợ cho các khoản thanh toán Grant Anticipation Notes (GAN), các chương trình khác nhau trong toàn tiểu bang, và các Mục Tiêu Khu Vực đối với MPO của tiểu bang. Trong chương trình TIP cho FFY 2023-27, chương trình đường xá, cầu, và đường dành cho xe đạp và người đi bộ chiếm hơn 2,5 tỉ dollar trong tài trợ cho khu vực Boston. Tài trợ Mục Tiêu Khu Vực được cung cấp cho MPO có thể được lên chương trình chương trình theo quyết định của từng MPO, trong khi MassDOT có quyền đề xuất các chương trình đề nghị của nó cho các chương trình toàn tiểu bang, chẳng hạn như các chương trình liên quan đến sửa chữa cầu và bảo dưỡng xa lộ liên tiểu bang.

 

Chương Trình Trung Chuyển

Chương Trình Trung Chuyển của TIP cung cấp tài trợ cho các dự án và chương trình giải quyết nhu cầu vốn được ưu tiên bởi 3 cơ quan trung chuyển trong khu vực: Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA), Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Cape Ann (Cape Ann Transportation Authority, CATA), và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông MetroWest (MetroWest Regional Transit Authority, MWRTA). Chương Trình Trung Chuyển chủ yếu được thiết kế để đạt được và duy trì điều kiện tốt cho tất cả tài sản trong toàn bộ hệ thống trung chuyển.

 

Chương trình TIP cho FFY 2023-27 gồm có gần 4 tỉ dollar đầu tư vào hệ thống trung chuyển bởi các cơ quan trung chuyển sẽ hỗ trợ điều kiện tốt, hiện đại hóa các hệ thống trung chuyển, và tăng cường tiếp cận hệ thống trung chuyển. Ngoài ra, kể từ năm FFY 2025, MPO sẽ phân bổ 5 quỹ Mục Tiêu Khu Vực hàng năm cho chương trình đầu tư Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển mới của họ. Chương trình này nhằm phát huy các dự án đầu tư được thực hiện thông qua Chương Trình Trung Chuyển bằng cách sử dụng một phần tài trợ Chương Trình Xa Lộ để đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng của dự án trung chuyển trong khu vực. MPO đã bắt đầu tài trợ cho các dự án rời rạc thông qua chương trình này trước FFY 2025 dựa trên nguồn tài trợ thặng dư khả dụng trong FFY 2023 và 2024, như mô tả chi tiết bên dưới.

 

chi tin chi tiết về chương trình mục tiêu khu vực

Trong năm FFY 2023–27, MPO Khu Vực Boston có kế hoạch tài trợ 51 dự án trong quỹ Mục Tiêu Khu Vực của nó. Tổng cộng, 23 dự án mới đã được thêm vào chương trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO trong chu kỳ TIP này. Chi tiết về các dự án này được cung cấp trong bảng ES-1.

 

 

 

 

 

 

Bảng ES-1
Các Dự Án Mục Tiêu Khu Vực Được Tài Trợ Trong Chương Trình FFY 2023–27

Tên Dự Án

Thành Phố (Đề Nghị)

Chương Trình Đầu Tư MPO

FFY Tài Trợ

Số Tiền Mục Tiêu Khu Vực Được Lên Chương Trình trong FFY 2023–27  

Cải Thiện Trạm Lynn Giai Đoạn II

Lynn (MBTA)

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển

202324

$ 48.100.000

Cải Tạo Đường Washington Street

Brookline

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2027

$ 30.030.812

Cải Tạo Cầu, Commonwealth Avenue (Tuyến 30) qua Sông Charles

Newton và Weston (MassDOT)

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2024

$ 22.725.820

Community Path, Thành Phần Belmont của MCRT (Giai Đoạn 1)

Belmont

Xe Đạp và Người Đi Bộ

2026

$ 21.034.382

Xây Dựng McGrath Boulevard*

Somerville (MassDOT)

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

2027

$ 20.000.000

Tái Thiết Trên Tuyến 30

Weston

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2026

$ 17.028.272

Tái Thiết Western Avenue*

Lynn

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2027

$ 15.000.000

Cải Thiện Đường Phố Boston

Salem

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2026

$ 13.977.600

Tái Thiết Công Viên và Pearl Street

Chelsea

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2027

$ 12.123.769

Xây Dựng Đường Sắt

Swampscott

Xe Đạp và Người Đi Bộ

2027

$ 8.932.000

Dự Án Cải Thiện Trạm Forest Hills**

Boston (MBTA)

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển

2024

$ 6.400.000

Cải Thiện Giao Lộ tại Boston Post Road (Tuyến 20) tại Wellesley Street

Weston

Cải Thiện Giao Lộ

2026

$ 2.681.330

Dịch Vụ Montachusett RTA Microtransit

Bolton, Boxborough, Littleton, và Stow (MART)

Kết Nối Cộng Đồng

202325

$ 1.316.061

Mở Rộng Dịch Vụ Đưa Đón Pleasant Street

Watertown

Kết Nối Cộng Đồng

202325

$ 1.002.198

Mở Rộng Dịch Vụ NewMo Microtransit

Newton

Kết Nối Cộng Đồng

202325

$ 890.574

Mở Rộng Dịch Vụ CATA On Demand Microtransit

Gloucester và Rockport (CATA)

Kết Nối Cộng Đồng

202325

$ 813.291

Dịch Vụ Đưa Đón Stoneham

Stoneham

Kết Nối Cộng Đồng

202325

$ 796.817

Mở Rộng Dịch Vụ CatchConnect Microtransit

Hudson và Marlborough (MWRTA)

Kết Nối Cộng Đồng

202325

$ 450.163

Thay Thế Trạm Bluebikes và Mở Rộng Hệ Thống

Cambridge

Kết Nối Cộng Đồng

2023

$ 349.608

Mở Rộng Hệ Thống Bluebikes

Malden và Medford

Kết Nối Cộng Đồng

2023

$ 145.821

Mở Rộng Hệ Thống Bluebikes

Salem

Kết Nối Cộng Đồng

2023

$ 119.629

Bãi Đậu Xe Đạp dọc theo Bruce Freeman Rail Trail

Acton

Kết Nối Cộng Đồng

2023

$ 8.017

Bãi Đậu Xe Đạp Chenery Middle School

Belmont

Kết Nối Cộng Đồng

2023

$ 4.376

Tổng

Không Áp Dụng

Không Áp Dụng

Không Áp Dụng

$ 223.930.540

Lưu ý: Các số tiền tài trợ trong bảng này gồm có cả tài trợ liên bang và không phải của liên bang, bao gồm các số tiền để bù trừ.

*Tài trợ trong bảng này thể hiện năm tài trợ đầu tiên, với nguồn tài trợ bổ sung dự kiến sẽ được MPO Khu Vực Boston phân bổ cho các dự án này trong các năm tài chính trong tương lai.

**Tài trợ trong bảng này thể hiện tài trợ một phần. Các nguồn tài trợ bổ sung sẽ được xác định cho Dự Án Cải Thiện Trạm Forest Hills trong các năm tài chính trong tương lai. Tổng chi phí dự án là $68.000.000.
CATA = Cape Ann Transportation Authority (Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Cape Ann). FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MART = Montachusett Area Regional Transit. MCRT = Mass Central Rail Trail. MWRTA = MetroWest Regional Transit Authority (Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Khu Vực MetroWest). N/A = not available (không áp dụng). RTA = regional transit authority (cơ quan quản lý giao thông khu vực).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Sự kiện thúc đẩy sự phát triển của kỳ TIP FFY 2023–27 là việc ký kết Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (BIL), vào ngày 15 tháng 11, 2021. BIL là ủy quyền tài trợ liên bang mới 5 năm cho các dự án và chương trình giao thông vận tải, thay thế Đạo Luật Giao Thông Bề Mặt Fixing America như là luật điều chỉnh chính cho quy trình TIP. BIL đã tăng số tiền tài trợ Mục Tiêu Khu Vực khả dụng cho MPO Khu Vực Boston để phát triển kỳ TIP FFY 2023–27 lên khoảng 20 phần trăm so với mức tài trợ trong kỳ TIP FFY 2022–26. Những khoản tiền bổ sung này cho phép MPO lập chương trình cho một số lượng lớn các dự án mới trong kỳ TIP này (22) so với kỳ TIP FFY 2022–26 (10) hoặc kỳ TIP FFY 2021–25 (8).

 

Như trong hầu hết các năm, phần lớn tài trợ khả dụng được MPO phân bổ trong kỳ TIP FFY 2023–27 là vào năm thứ năm và cuối cùng của TIP, FFY 2027. Tuy nhiên, không giống như trong hầu hết các năm, việc bổ sung khoảng 20 triệu dollar vào tài trợ BIL mới hàng năm bắt đầu từ FFY 2023 đã tạo ra thặng dư tài trợ mới trong những năm tài chính liên bang đầu tiên của TIP (FFY 2023 và 2024). Những thặng dư này tăng thêm do những chậm trễ trong chương trình đối với hai dự án đã được MPO tài trợ (dự án #606453—Cải Thiện Boylston Street và dự án #606226—Tái Thiết Rutherford Avenue, cả hai đều ở Boston). Cùng nhau, những diễn tiến này đã dẫn đến thặng dư tài trợ vượt quá 90 triệu dollar trong FFY 2023 và 2024.

 

MPO đã không có bất kỳ dự án Mục Tiêu Khu Vực nào đang được tài trợ có thể được đẩy nhanh để sử dụng các khoản tiền này, do đó MPO đã làm việc với MassDOT và MBTA để xác định các dự án có thể được tài trợ trong những năm tài chính này. Cùng nhau, MassDOT và MBTA đã đưa hơn một tá dự án cho MPO xem xét, từ đó MPO đã chọn ba dự án để tài trợ trong FFY 2023 và 2024:

 

Các dự án này không được đánh giá chính thức bằng cách sử dụng các tiêu chí lựa chọn dự án của MPO trước khi MPO đưa ra dự thảo quyết định tài trợ, vì nhân viên MPO không có đủ thời gian để chấm điểm các dự án trước thời hạn MPO đưa ra quyết định. Mặc dù không được chấm điểm, nhưng các dự án này nói chung phù hợp với nhiều mục tiêu của MPO, bao gồm tăng cường khả năng tiếp cận và sự an toàn cho xe đạp và người đi bộ, đồng thời duy trì điều kiện hoạt động tốt cho hệ thống giao thông và các tuyến đường quan trọng của khu vực. Thông tin chấm điểm sẽ được bao gồm cho các dự án này khi khả dụng.

 

Một số quyết định quan trọng khác đã được MPO đưa ra trong quá trình soạn thảo Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực FFY 2023–27, bao gồm các quyết định sau đây:

 

Hình ES-1 minh họa quỹ Mục Tiêu Khu Vực cho năm FFY 2023–27 được phân bổ như thế nào trong khắp các chương trình đầu tư của MPO. Như bảng này cho thấy, Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO Khu Vực Boston chủ yếu được thiết kế để cải thiện khả năng di động và sự an toàn cho mọi phương thức giao thông thông qua các khoản đầu tư vào các dự án Đường Phố Hoàn Chỉnh. Một phần lớn tài trợ của MPO cũng hỗ trợ hiện đại hóa các trục đường quan trọng trong khu vực và cơ sở hạ tầng trung chuyển thông qua các khoản đầu tư vào các dự án Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng và Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển. MPO cũng đã chọn để lại khoảng 29,2 triệu dollar không được lên chương trình, ưu tiên giữ lại các khoản tiền này để sử dụng trong các kỳ TIP trong tương lai nhằm hỗ trợ một chương trình chung linh hoạt hơn trong những năm tài chính sắp tới.

 

 

Hình ES-1
Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực của TIP cho FFY 2023–27 bởi Chương Trình Đầu Tư của MPO

Hình ES-1 
Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực của TIP cho FFY 2023–27 bởi Chương Trình Đầu Tư của MPO

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MPO = metropolitan planning organization (tổ chức quy hoạch đô thị). TIP = Chương Trình Cải Thiện Giao Thông.

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Bên cạnh việc phân bổ tài trợ trong khắp các chương trình đầu tư của MPO được liệt kê bên trên, Bảng ES-2 mô tả chi tiết thêm về số dự án và việc phân bổ tài trợ trong mỗi chương trình trong TIP cho FFY 2023–27. Như lưu ý trong Hình ES-1, MPO đã lên chương trình cho hơn 95 phần trăm tài trợ có sẵn của họ trong 5 năm. Thông tin chi tiết bổ sung về mọi dự án được tài trợ thông qua chương trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO được cung cấp trong Chương 3.

 

 

 

 

 

 

Bảng ES-2
Tóm Tắt Đầu Tư Mục Tiêu Khu Vực của MPO Khu Vực Boston trong FFY 2023–27

Chương Trình Đầu Tư MPO

Số Dự Án

Số Tiền Mục Tiêu Khu Vực Theo Chương Trình

Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

4

$ 40.222.704

Kết Nối Cộng Đồng (được phân bổ cho các dự án)

13

$ 6.374.274

Kết Nối Cộng Đồng (chưa được phân bổ cho các dự án)

Không Áp Dụng

$ 6.716.799

Đường Phố Hoàn Chỉnh*

22

$ 306.251.630

Cải Thiện Giao Lộ

7

$ 47.175.058

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng—Đường Bộ

3

$ 135.371.843

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển (được phân bổ cho các dự án)

2

$ 54.500.000

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển (chưa được phân bổ cho các dự án)

Không Áp Dụng

$ 19.500.000

Chưa lên chương trình

Không Áp Dụng

$ 29.243.530

Tổng

51

$ 645.355.838

Lưu ý: Các số tiền tài trợ trong bảng này gồm có cả tài trợ liên bang và không phải của liên bang, bao gồm các số tiền để bù trừ.

*Một dự án Đường Phố Hoàn Chỉnh do MPO tài trợ (608348—Bridge Street) được tài trợ một phần thông qua Chương Trình Earmark Discretionary của MassDOT.

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MPO = metropolitan planning organization (tổ chức quy hoạch đô thị). N/A = not available (không áp dụng).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Khi đưa ra quyết định về dự án nào cần tài trợ, MPO không chỉ cân nhắc sự phân bổ tương đối các khoản tiền cho khắp các dự án và chương trình đầu tư, mà còn cân nhắc cách thức phân bổ tiền cho từng chương trình đầu tư so với các mục tiêu tài trợ được đặt ra trong Quy Hoạch Giao Thông Dài Hạn (Long-Range Transportation Plan, LRTP) của MPO, Mục Tiêu 2040. Quy mô của chương trình đầu tư được đặt ra trong LRTP phản ánh các loại dự án mà MPO muốn tài trợ để giúp họ đạt được các mục đích và mục tiêu cho khu vực, từ việc cải thiện sự an toàn cho tất cả người sử dụng đến việc thúc đẩy tính di động và tính dễ tiếp cận trong khắp khu vực. Thông tin bổ sung về các mục đích và mục tiêu của MPO được cung cấp trong Chương 1, và một sự so sánh giữa các quy mô chương trình đầu tư LRTP và các mức tài trợ chương trình trong TIP cho FFY 2023–27 được cho biết trong Hình ES-2.

 

 

 

 

 

Hình ES-2
TIP cho FFY 2023-27: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Mục Tiêu Chương Trình Đầu Tư LRTP

Hình ES-2
TIP cho FFY 2023-27: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Mục Tiêu Chương Trình Đầu Tư LRTP

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). LRTP = Quy Hoạch Giao Thông Dài Hạn. TIP = Chương Trình Cải Thiện Giao Thông.

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

 

Các dự án đầu tư được thực hiện trong TIP cho FFY 2023–27 sẽ được triển khai ở 44 thành phố và thị trấn trong khắp khu vực Boston, từ các cộng đồng lõi trong mật độ cao đến việc phát triển thêm các khu ngoại ô từ trung tâm thành phố. Hình ES-3 minh họa sự phân bổ tài trợ Mục Tiêu Khu Vực giữa 8 tiểu vùng trong thẩm quyền của MPO Khu Vực Boston, như xác định bởi Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị (Metropolitan Area Planning Council, MAPC). Hình này cũng gồm có thông tin về việc phân bổ tài trợ so sánh thế nào với các số liệu chính để đánh giá nhu cầu tài trợ theo tiểu vùng, bao gồm phần trăm dân số, việc làm trong khu vực, và số dặm đường được Liên Bang Tài Trợ trong từng tiểu vùng.

 

 

 

Hình ES-3
TIP cho FFY 2023-27: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Chỉ Báo Quan Trọng

Hình ES-3
TIP cho FFY 2023-27: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Chỉ Báo Quan Trọng

Lưu ý: Các khoản tiền chưa lên chương trình và các khoản tiền được giữ lại cho Các Chương Trình Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển và Kết Nối Cộng Đồng của MPO không được bao gồm trong hình này.

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MAGIC = Minuteman Advisory Group on Interlocal Coordination (Nhóm Cố Vấn Minuteman về Phối Hợp Liên Địa Phương). MAPC = Metropolitan Area Planning Council (Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị). MetroWest = MetroWest Regional Collaborative. NSPC = North Suburban Planning Council (Hội Đồng Quy Hoạch Ngoại Ô Phía Bắc). NSTF = North Shore Task Force. SSC = South Shore Coalition. SWAP = South West Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Tây Nam). TIP = Transportation Improvement Program (Chương Trình Cải Thiện Giao Thông). TRIC = Three Rivers Interlocal Council (Hội Đồng Liên Địa Phương Three Rivers).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Thông tin bổ sung về sự phân bổ địa lý của tài trợ Mục Tiêu KhU Vực trong khắp khu vực, bao gồm phân tích tài trợ theo thành phố, được bao gồm trong Phụ Lục D.

 

tài trợ chương trình tip cho ffy 2023–27

Chương Trình Xa Lộ

Chương Trình Xa Lộ của TIP được phát triển với sự giả định rằng tài trợ liên bang cho tiểu bang sẽ nằm trong khoảng 789 triệu dollar đến 850 triệu dollar mỗi năm trong 5 năm tới. Những số tiền này bao gồm các khoản tiền ban đầu sẽ được dành ra bởi MassDOT để thanh toán cho Chương Trình Cầu Tăng Tốc (Accelerated Bridge Program) và không bao gồm các số tiền để bù trừ bắt buộc. Các mức tài trợ cho Chương Trình Xa Lộ của TIP FFY 2023–27 thể hiện mức tăng khoảng 18 phần trăm so với các mức trong TIP FFY 2022–26. Đây là kết quả trực tiếp của sự gia tăng rộng rãi nguồn tài trợ thể thức liên bang do việc thông qua BIL vào tháng 11, 2021.

 

Quy trình quyết định cách sử dụng tài trợ liên bang này trong khu vực Boston thực hiện theo một số bước. Trước tiên, MassDOT dành tài trợ cho các khoản thanh toán dịch vụ nợ GAN cho Chương Trình Cầu Tăng Tốc; các khoản thanh toán GAN nằm trong khoảng từ 89 triệu dollar đến 134 triệu dollar mỗi năm trong 5 năm của chương trình TIP này.

 

Các số tiền còn lại của Chương Trình Xa Lộ Được Liên Bang Tài Trợ được lập ngân sách để hỗ trợ các ưu tiên của tiểu bang và khu vực (có nghĩa là MPO). Trong TIP FFY 2023–27, 870 triệu dollar đến 895 triệu dollar khả dụng mỗi năm cho chương trình trong toàn tiểu bang, bao gồm cả số tiền liên bang và số tiền bù trừ của địa phương. Theo thông lệ MassDOT cung cấp số tiền bù trừ địa phương (cũng có thể được cung cấp bởi các tổ chức khác); như thế, các dự án thường được tài trợ bằng 80 phần trăm số tiền của liên bang và 20 phần trăm số tiền của tiểu bang, tùy vào chương trình tài trợ. Chi phí thiết kế dự án do người đề xuất dự án chịu.

 

Tiếp theo, MassDOT phân bổ tài trợ trong khắp các phân loại tài trợ sau đây:

 

 

Cuối cùng, một khi các nhu cầu này đã được thỏa mãn, MassDOT sẽ phân bổ tài trợ còn lại giữa 13 MPO của tiểu bang để lên chương trình. Tài trợ tùy ý này đối với các MPO được phân bổ lại theo công thức để xác định số tiền Mục Tiêu Khu Vực. MPO Khu Vực Boston nhận được phần tài trợ MPO lớn nhất trong tiểu bang, với khoảng 43 phần trăm số tiền Mục Tiêu Khu Vực của Massachusetts được phân bổ cho khu vực này. MassDOT phát triển các mục tiêu này với sự tham vấn ý kiến của Hiệp Hội Các Cơ Quan Quy Hoạch Khu Vực Massachusetts (Massachusetts Association of Regional Planning Agencies, MARPA). Chương trình TIP này được lên chương trình với giả định rằng MPO Khu Vực Boston sẽ có từ 129 triệu dollar đến 132 triệu dollar mỗi năm cho số tiền Mục Tiêu Khu Vực, gồm có tài trợ của liên bang và tài trợ của tiểu bang để bù trừ địa phương.

 

Mỗi MPO có thể quyết định cách ưu tiên tài trợ Mục Tiêu Khu Vực của nó. Vì tài trợ Mục Tiêu Khu Vực là một tập hợp con của Chương Trình Xa Lộ, MPO thường lên chương trình cho đa phần tài trợ cho các dự án đường xá; tuy nhiên, MOP đã siết các phần tài trợ xa lộ của họ cho Chương Trình Trung Chuyển đối với cá dự án mở rộng hệ thống trung chuyển và thông qua Các Chương Trình Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển và Kết Nối Cộng Đồng của họ. Chương Trình Xa Lộ của TIP mô tả chi tiết các dự án sẽ nhận được tài trợ Mục Tiêu Khu Vực từ MPO Khu Vực Boston và các dự án cơ sở hạ tầng toàn tiểu bang trong khu vực Boston. Chi tiết về các dự án đầu tư này được mô tả trong Chương 3.

 

Chương Trình Trung Chuyển

Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA) phân bổ ngân quỹ được lên chương trình trong Chương Trình Trung Chuyển TIP theo công thức. 3 cơ quan quản lý giao thông khu vực trong khu vực MPO Khu Vực Boston là các đơn vị nhận tài trợ này là MBTA, CATA, và MWRTA. MBTA, với chương trình trung chuyển và cơ sở hạ tầng rộng khắp của họ, là đơn vị nhận tài trợ được ưu tiên nhận tài trợ chương trình trung chuyển liên bang trong khu vực.

 

Theo luật giao thông liên bang hiện hành, BIL phân bổ tài trợ cho các dự án trung chuyển thông qua các chương trình thể thức sau đây:

 

 

quy trình phát triển tip

Tổng quan

Khi xác định dự án nào cần tài trợ thông qua quy trình tài trợ Mục Tiêu Khu Vực, các thành viên MPO hợp tác với các thành phố, cơ quan tiểu bang, công chúng, các nhóm vận động, và các bên liên quan khác. Ủy ban MPO sử dụng các tiêu chí đánh giá trong quy trình tuyển chọn dự án của nó để giúp xác định và ưu tiên các dự án thúc đẩy tiến độ trong 6 lĩnh vực mục tiêu của MPO.

 

 

Ngoài ra, MPO đã lập ra các chương trình đầu tư, được thiết kế để chuyển hướng tài trợ Mục Tiêu Khu Vực vào các lĩnh vực ưu tiên của MPO trong 20 năm tới, để giúp đạt được các mục tiêu này. Các chương trình đầu tư như sau:

 

 

Các dự án mà MPO chọn nhận tài trợ Mục Tiêu Khu Vực thông qua quy trình phát triển TIP được bao gồm trong một trong 6 chương trình đầu tư được liệt kê bên trên. Thông tin bổ sung về chương trình đầu tư của MPO được cung cấp trong Chương 2.

 

Trong những năm gần đây, MPO đã và đang kết hợp các phương pháp thực hành quy hoạch và lên chương trình dựa trên hiệu năng (PBPP) vào quy trình phát triển TIP và các quy trình khác của nó. Các phương pháp thực hành này được thiết kế để giúp chuyển hướng tài trợ MPO sang việc đạt được các kết quả cụ thể cho hệ thống giao thông. Các mục tiêu và chương trình đầu tư của MPO là các thành phần quan trọng của khuôn khổ PBPP của họ. Trong năm FFY 2018, MPO bắt đầu đặt ra các mục tiêu cho các số đo hiệu năng cụ thể. Theo thời gian, MPO sẽ theo liên kết chặt chẽ hơn các mục tiêu hiệu năng, các quyết định đầu tư của họ, và các hoạt động theo dõi và đánh giá. Thông tin bổ sung về PBPP được cung cấp trong Chương 4 cũng như trong Phụ Lục A (Bảng A-2).

 

Tiếp Ngoại và Thu Thập Dữ Liệu

Quy trình tiếp ngoại bắt đầu sớm trong năm tài chính liên bang, khi các thành phố và thị trấn chỉ định người liên hệ TIP và bắt đầu phát triển một danh sách các dự án ưu tiên sẽ được cân nhắc tài trợ liên bang, và nhân viên MPO yêu cầu nhân viên của các thành phố và thị trấn trong khu vực xác định các dự án ưu tiên của họ. Nhân viên MPO soạn yêu cầu tài trợ dự án thành một Tập Hợp Các Dự Án (Universe of Projects), một danh sách tất cả dự án Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ, Đường Phố Hoàn Chỉnh, và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng được xác định là các ứng viên tiềm năng để nhận tài trợ thông qua TIP. Các dự án cần tài trợ thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO không được bao gồm trong danh sách Tập Hợp, vì tất cả các dự án đăng ký tham gia quy trình đăng ký riêng của chương trình này đều được xem xét tài trợ. MPO hiện không liệt kê các dự án Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển trong danh sách Tập Hợp, vì quá trình tiếp nhận dự án cho chương trình này hiện đang được phát triển. Danh sách Tập Hợp gồm có các dự án ở các mức sẵn sàng khác nhau, từ các dự án với công tác kỹ thuật và thiết kế quan trọng đã hoàn tất đến các dự án vẫn còn sớm trong giai đoạn hình thành ý tưởng hoặc lên kế hoạch. Nhân viên MPO thu thập dữ liệu về từng dự án trong danh sách Tập Hợp để các dự án có thể được đánh giá.

 

Đánh Giá Dự Án

Nhân viên MPO đánh giá các dự án dựa trên việc chúng đạt được các mục tiêu của MPO hiệu quả ở mức nào. Để nhân viên MPO tiến hành đánh giá dựa án hoàn chỉnh, các dự án Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ, Đường Phố Hoàn Chỉnh, Cải Thiện Giao Lộ, và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng phải có một báo cáo thiết kế chức năng hoặc kế hoạch dự án phải gồm có mức chi tiết được xác định trong một báo cáo thiết kế chúc năng, một ngưỡng thường đạt khi một dự án gần đạt 25 phần trăm giai đoạn thiết kế. Để hoàn thành đánh giá đối với các dự án đang được xem xét thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO, những người đề xướng dự án phải nộp một đơn đăng ký hoàn chỉnh cho nhân viên MPO.

 

Để đối phó với sự gia tăng chi phí đáng kể trong các kỳ TIP gần đây đối với các dự án đã được lên chương trình để tài trợ, ban quản trị MPO đã thành lập một ủy ban sau kỳ TIP FFY 2022–26 để tìm hiểu thêm các nguyên nhân của việc tăng chi phí dự án và đưa ra các thay đổi chính sách của MPO để hỗ trợ thực hiện dự án đáng tin cậy hơn. Ủy Ban Đặc Biệt về Chi Phí Dự Án TIP bắt đầu làm việc vào tháng 6 năm 2021 và đưa ra một loạt các khuyến cáo chính sách cho toàn bộ ban quản trị của MPO vào tháng 9, 2021. Những thay đổi này đã được MPO chính thức thông qua vào ngày 4 tháng 11, 2021 và có hiệu lực để phát triển TIP FFY 2023–27.

 

Trong số những thay đổi khác, MPO đã chọn điều lệ hóa chính sách của mình yêu cầu những người đề xuất dự án phải nộp thiết kế 25 phần trăm và có được ước tính chi phí cập nhật cho các dự án của họ trước khi được lên chương trình trong TIP. Mặc dù chính sách mới này chính thức có hiệu lực trong kỳ TIP FFY 2023–27, MPO muốn duy trì tính linh hoạt của ngưỡng này trong năm triển khai đầu tiên, vì chính sách này chưa được thông qua cho đến sau khi bắt đầu phát triển TIP. Ngoài ra, các dự án vẫn có thể được chấm điểm trước khi đạt đến giai đoạn thiết kế 25 phần trăm để cung cấp cho những người đề xuất nhận thức về mức độ phù hợp của các dự án của họ với các mục tiêu và tiêu chí chấm điểm của MPO.

 

Kết quả đánh giá đối với tất cả dự án được trình bày cho các thành viên ủy ban MPO để xem xét lập chương trình trong TIP. Điểm số dự thảo được chia sẻ trực tiếp với những người đề xướng dự án, tại thời điểm đó những người đề xướng được khuyến khích xem lại điểm số và cho biết ý kiến phản hồi để nhân viên MPO có thể thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh cần thiết nào để đạt được kết quả cuối cùng chính xác. Một khi những người đề xướng xem lại điểm số của họ, kết quả tính điểm cuối cùng được đăng trên trang web của MPO ở đó các thành viên MPO, các quan chức thành phố, và công chúng có thể xem xét chúng.

 

Ngày Sẵn Sàng Thực Hiện TIP

Một bước quan trọng tiến tới lập chương trình TIP diễn ra ở khoảng giữa trong chu kỳ phát triển TIP tại một cuộc họp—được gọi là Ngày Sẵn Sàng Thực Hiện TIP—mà cả nhân viên của MassDOT và MPO đều tham dự. Tại cuộc họp này, những người quản lý dự án của MassDOT cung cấp thông tin cập nhật về chi phí và thay đổi lịch liên quan đến các dự án đang được lên chương trình. Các chi phí và thay đổi lịch này phải được cân nhắc khi nhân viên MPO giúp ủy ban MPO xem xét thông tin cập nhật đối với các năm đã lên chương trình của chương trình TIP, cũng như bổ sung các chương trình mới vào năm ngoài cùng của TIP.

 

Trong số các chính sách mới khác do Ủy Ban Đặc Biệt về Chi Phí Dự Án TIP đưa ra, ban quản trị MPO đã thông qua chính sách yêu cầu những người đề xuất các dự án nào có chi phí tăng từ 25 phần trăm trở lên (đối với các dự án có chi phí dưới 10 triệu dolar) hoặc 2,5 triệu dollar trở lên (đối với các dự án có chi phí trên 10 triệu dollar) trình bày lý do tăng chi phí này cho ban quản trị MPO. Sau đó MPO sẽ so sánh các dự án này—ở mức chi phí mới—với các dự án khác dựa trên đánh giá hiệu quả chi phí trước khi đưa ra quyết định có tài trợ cho các dự án ở mức chi phí cao hơn hay không. Những thay đổi về chi phí này thường được tiết lộ nhiều nhất qua các nội dung thảo luận giữa nhân viên MassDOT và nhân viên MPO trong Ngày Sẵn Sàng Thực hiện TIP, giúp cho chính sách mới này là đặc biệt phù hợp trong giai đoạn phát triển TIP này.

 

Khuyến Cáo của Nhân Viên và Chương Trình TIP Dự Thảo

Sử dụng kết quả đánh giá và thông tin về tính sẵn sàng của dự án (có nghĩa là dự án được thiết kế đầy đủ và sẵn sàng thi công ở mức độ này), nhân viên MPO chuẩn bị một khuyến cáo hoặc một loạt tình huống chương trình cho cách lập chương trình tài trợ Mục Tiêu Khu Vực trong chương trình TIP. Những cân nhắc khác, như một dự án có được đưa vào LRTP, giải quyết một nhu cầu giao thông đã xác định, hoặc tăng cường phân bổ đầu tư giao thông khắp khu vực hay không, cũng được đưa vào các tình huống lên chương trình này. Khuyến cáo của nhân viên luôn có giới hạn về mặt tài chính—có nghĩa là phụ thuộc vào tài trợ khả dụng. Có khoảng 645 triệu dollar tài trợ Mục Tiêu Khu Vực khả dụng cho MPO Khu Vực Boston cho năm FFY 2023-27. Trong kỳ TIP này, các thành viên ủy ban MPO đã thảo luận về một số tình huống cho Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực cho các dự án xa lộ và đã chọn một chương trình được ưu tiên vào tháng 3, 2022.

 

Ngoài việc ưu tiên tài trợ Mục Tiêu Khu Vực, ủy ban MPO xem xét và ủng hộ chương trình xa lộ toàn tiểu bang mà MassDOT đề nghị lên chương trình. Ủy ban cũng xem xét và ủng hộ lên chương trình tài trợ cho các chương trình vốn trung chuyển của MBTA, CATA, và MWRTA.

 

Phê Duyệt TIP

Sau khi chọn một tình huống lên chương trình ưu tiên, thường là vào cuối tháng 3, ủy ban MPO biểu quyết để ban hành TIP dự thảo cho một giai đoạn xem xét công khai 21 ngày. Giai đoạn nhận xét thường bắt đầu vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, và trong thời gian này MPO mời công chúng, các quan chức thành phố, và các bên liên quan khác trong khu vực Boston xem xét chương trình đề xuất và gửi ý kiến phản hồi. Trong giai đoạn xem xét công khai, nhân viên MPO tổ chức các cuộc họp công khai để thảo luận về tài liệu TIP và mời nhận xét bổ sung.

 

Sau khi giai đoạn xem xét công khai kết thúc, ủy ban MPO sẽ xem xét tất cả nhận xét của thành phố và công chúng và có thể thay đổi các yếu tố của tài liệu hoặc cách lập chương trình của họ. Ủy ban MPO sau đó ký TIP và gửi cho Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang (FHWA) và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (FTA) phê duyệt. MassDOT kết hợp TIP đã được MPO ký vào Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Tiểu Bang (State Transportation Improvement Program, STIP). FHWA, FTA, và Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ xem xét STIP để xác nhận trước ngày 30 tháng 9, kết thúc năm tài chính liên bang.

 

Cập Nhật TIP

Ngay cả sau khi TIP đã được hoàn tất, những điều chỉnh, sửa đổi hành chính thường phải được đưa ra vì có những thay đổi trong lịch thực hiện dự án, chi phí dự án, nguồn tài trợ, hoặc thu nhập khả dụng. Điều này có thể yêu cầu phải lên chương trình lại cho một dự án trong một năm tài trợ khác hoặc lên chương trình các khoản tài trợ bổ sung cho một dự án.

 

Thông báo điều chỉnh và sửa đổi hành chính được đăng trên trang web của MPO. Nếu cần sửa đổi, MPO thông báo cho các thành phố, bên liên quan, và công chúng bị ảnh hưởng qua email. MPO thường tổ chức một khoảng thời gian xem xét công khai 21 ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về sửa đổi. Trong các trường hợp đặc biệt, MPO có thể biểu quyết rút ngắn thời gian lấy ý kiến công chúng xuống tối thiểu 15 ngày. Những điều chỉnh và sửa đổi hành chính là những sửa đổi nhỏ và thường không cần áp dụng khoảng thời gian xem xét công khai.

 

Duy Trì Tham Gia Quy Trình TIP

Sự tham gia của công chúng là một khía cạnh quan trọng của quy trình lập kế hoạch. Vui lòng truy cập bostonmpo.org để biết thêm thông tin về MPO, để xem toàn văn TIP, và để gửi nhận xét của quý vị. Quý vị cũng có thể muốn đăng ký nhận email cập nhật thông tin và thông báo bằng cách truy cập bostonmpo.org/subscribe và gửi thông tin liên lạc của quý vị. Để yêu cầu một bản sao TIP ở các định dạng dễ tiếp cận, vui lòng liên lạc nhân viên MPO bằng bất kỳ cách nào sau đây:

 

Qua đường bưu điện: Boston Region MPO c/o CTPS Certification Activities Group, 10 Park Plaza, Suite 2150, Boston, MA 02116-3968

 

Điện thoại: 857.702.3702 (thoại)

Đối với người khiếm thính hoặc khiếm thanh, hãy kết nối qua dịch vụ MassRelay của tiểu bang:

Chuyển Tiếp Dùng TTY hoặc Dịch Vụ Hearing Carry-over: 800.439.2370
Chuyển Tiếp Dùng Dịch Vụ Chuyển Tiếp Thoại: 866.887.6619
Chuyển Tiếp Dùng Dịch Vụ Chuyển Văn Bản Thành Lời Thoại: 866.645.9870

 

Fax: 617.570.9192

 

Email: publicinfo@ctps.org

 

Tóm Tắt Chấp Hành của TIP cho FFY 2022–26 TIP cũng được cung cấp ở dạng bản dịch: