Image of report cover.

Unified Planning Work Program
Federal Fiscal Year 2023

Boston Region MPO

Tóm Tắt Thực Hiện

 

 

 


 

 

Tóm Tắt Thực Hiện

MPO KHU VỰC BOSTON LÀ GÌ?

Các quyết định về cách phân bổ quỹ giao thông trong một khu vực đô thị là dựa trên thông tin và ý kiến được thu thập từ một nhóm cá nhân đa dạng, bao gồm các quan chức dân bầu, các nhà quy hoạch đô thị và các kỹ sư, những người vận động chính sách giao thông, và các cư dân quan tâm. Các tổ chức quy hoạch đô thị (metropolitan planning organizations, MPO) là các tổ chức chịu trách nhiệm cung cấp một diễn đàn cho quy trình quyết định này. Luật pháp liên bang quy định mỗi khu vực đô thị ở Hoa Kỳ với dân số 50.000 người trở lên—cũng được gọi là một khu vực đô thị hóa—phải thành lập một MPO, tổ chức này quyết định cách chi dùng quỹ giao thông liên bang cho các dự án vốn và các nghiên cứu quy hoạch cho khu vực.

 

Thẩm Quyền và Tư Cách Thành Viên của MPO Khu Vực Boston

Khu vực quy hoạch của MPO Khu Vực Boston mở rộng khắp 97 thành phố và thị trấn từ Boston phía bắc đến Ipswich, phía nam đến Marshfield, và phía tây đến Interstate 495.

Hình ES-1 cho thấy bản đồ các thành phố thành viên của MPO Khu Vực Boston.

 


 

Hình ES-1 

Các Thành Phố trong Khu vực Boston 


 

Ban điều hành của MPO gồm có 22 thành viên biểu quyết. Một số cơ quan tiểu bang, tổ chức trong khu vực, và Thành phố Boston là các thành viên biểu quyết thường trực, trong khi 12 thành phố được bầu làm thành viên biểu quyết với nhiệm kỳ 3 năm. 8 thành viên thành phố đại diện cho 8 tiểu vùng của khu vực Boston, và có 4 ghế thành phố lưu động. Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang (Federal Highway Administration, FHWA) và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA) tham gia ban điều hành MPO với tư cách thành viên cố vấn (không biểu quyết). Có thể tìm thấy thêm thông tin về các thành viên thường trực của MPO trong Phụ Lục F.

 

Hình ES-2 cho thấy tư cách thành viên MPO và tổ chức của Nhân Viên Quy Hoạch Giao Thông Trung Ương (Central Transportation Planning Staff, CTPS), đóng vai trò nhân viên cho MPO.

 


 

Hình ES-2 

Biểu Đồ Tổ Chức MPO Khu Vực Boston 


Quy Trình Quy Hoạch Giao Thông

 

Chính phủ liên bang quản lý việc tài trợ, quy hoạch, và vận hành hệ thống giao thông mặt đất thông qua chương trình giao thông liên bang, được ban hành thành luật thông qua các Khoản 23 và 49 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Mục 134, Khoản 23 của Đạo Luật về Xa Lộ Do Liên Bang Trợ Cấp (Federal-Aid Highway Act) và Mục 5303 của Đạo Luật Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Act), đã sửa đổi bổ sung, quy định rằng các khu vực đô thị hóa phải tiến hành một quy trình quy hoạch giao thông để đủ điều kiện nhận tài trợ liên bang, dẫn đến các kế hoạch và chương trình phù hợp với các mục tiêu quy hoạch của khu vực đô thị.

 

Việc tái cho phép gần đây nhất của luật giao thông mặt đất là Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (BIL) mới. BIL đặt ra các chính sách liên quan đến quy hoạch giao thông đô thị. Điều luật này quy định tất cả MPO phải tiến hành một quy trình quy hoạch giao thông liên tục, toàn diện, và hợp tác (3C). Trong quy trình quy hoạch 3C của nó, MPO Khu Vực Boston hàng năm lập ra Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (Transportation Improvement Program, TIP) và Chương Trình Công Tác Quy Hoạch Thống Nhất (Unified Planning Work Program, UPWP). Những tài liệu này, cùng với Kế Hoạch Giao Thông Dài Hạn (Long-Range Transportation Plan, LRTP) 4 năm được gọi là các tài liệu xác nhận và là bắt buộc để MP được chứng nhận là đáp ứng các yêu cầu liên bang; xác nhận này là một yêu cầu tiên quyết để nhận được tài trợ giao thông liên bang. Ngoài yêu cầu lập các tài liệu xác nhận, MPO phải xác lập và tiến hành một quy trình đảm bảo sự tham gia của công chúng, cũng như duy trì các mô hình đi lại và các tài nguyên dữ liệu để hỗ trợ xác định về sự tuân thủ yêu cầu chất lượng không khí, phân tích sự bình đẳng trong giao thông, và công tác quy hoạch và các sáng kiến dài và ngắn hạn.

 

Phụ lục E giải thích chi tiết hơn về bối cảnh quy định và luật pháp của hoạt động của MPO.

 

Quy Trình Quy Hoạch 3C

 

Quy trình quy hoạch 3C là một phươnp pháp tiến hành quy hoạch giao thông có ý nghĩa. Chính phủ liên bang quy định rằng các MPO phải tiến hành một quy trình liên tục, toàn diện, và hợp tác:

 

Chương 1 giải thích chi tiết hơn về quy trình 3C.

 

UPWP LÀ GÌ?

 

UPWP, lập ra bởi MPO Khu Vực Boston, giải thích cách chi dùng quỹ quy hoạch giao thông liên bang của khu vực Boston trong một năm tài chính liên bang cụ thể (FFY). Cụ thể là, UPWP là một kế hoạch tài chính được lập ra tuân thủ quy trình quy hoạch giao thông đô thị theo quy định liên bang như mô tả bên trên.

 

Việc phát triển UPWP gồm có ưu tiên tất cả các nghiên cứu và phân tích kỹ thuật có thể có về quy hoạch giao thông, có thể được thực hiện mang lại lợi ích cho khu vực trong một năm cụ thể. Phạm vi và ngân sách của các nghiên cứu được ưu tiên sẽ được ghi nhận trong UPWP. Mục đích là đảm bảo rằng kết quả của các nghiên cứu đó giúp đạt được các mục tiêu giao thông mà MPO, thông qua các quy trình công khai của nó, đã đặt ra cho khu vực.

 

UPWP đóng vai trò như một nguồn đối với thông tin sau đây:

UPWP liên quan thế nào đến các mục tiêu MPO Khu Vực Boston?

 

MPO Khu Vực Boston lên kế hoạch cho tương lai giao thông của khu vực Boston. MPO được định hướng bởi một tầm nhìn 20 năm cho một hệ thống giao thông hiện đại, an toàn, bình đẳng, bền vững, và tiên tiến về công nghệ cho khu vực. Tầm nhìn này được mô tả trong LRTP hiện tại của MPO, Đích Đến 2040 (Destination 2040). Công tác quy hoạch giao thông được tài trợ thông qua UPWP là một phần không thể tách rời để đạt được tầm nhìn khu vực này.

 

Các mục tiêu giao thông của khu vực Boston, như được xác định trong Đích Đến 2040, là như sau:

  1. An toàn: Giao thông bằng mọi phương thức sẽ được an toàn.
  2. Bảo Tồn Hệ Thống: Bảo dưỡng và hiện đại hóa hệ thống giao thông và lên kế hoạch đảm bảo tính bền lâu của nó.
  3. Không Khí Sạch/Các Cộng Đồng Sạch: Tạo ra một hệ thống giao thông thân thiện với môi trường.
  4. Quản Lý Công Suất/Tính Di Động: Sử dụng công suất cơ sở hiện hữu hiệu quả hơn và tăng cường các lựa chọn giao thông.
  5. Tính Bình Đẳng Trong Giao Thông: Đảm bảo rằng tất cả mọi người nhận được những lợi ích tương đương từ, và không phải chịu gánh nặng không tương xứng bởi, các dự án đầu tư của MPO, bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, thu nhập, khả năng, hay giới tính.
  6. Sinh Lực Kinh Tế: Đảm bảo mạng lưới giao thông cung cấp một nền tảng chắc chắn cho sinh lực kinh tế.

 

MPO đang trong quá trình phát triển LRTP tiếp theo. Bên cạnh LRTP và UPWP, MPO còn lập TIP cho khu vực Boston. Là kế hoạch đầu tư vốn ngắn hạn của MPO, kế hoạch TIP mô tả và ưu tiên những dự án xây dựng giao thông dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn 5 năm tới. Hình ES-3 minh họa mối quan hệ giữa tầm nhìn và các mục tiêu của LRTP; nền tảng quy hoạch cho công việc của MPO, UPWP; TIP; và quy trình theo dõi và đánh giá tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu của khu vực.


 

Hình ES-3 

Các Mối Liên Hệ Giữa LRTP, TIP, và UPWP 


 

Quỹ quy hoạch đô thị liên bang là gì?

 

Tổng tài trợ liên bang được lên chương trình trong UPWP này là $5.708.978. Tất cả tài trợ liên bang được lên chương trình trong UPWP đều được Sở Giao Thông Massachusetts (Massachusetts Department of Transportation, MassDOT) trao cho MPO Khu Vực Boston như quỹ Quy Hoạch 3C FHWA (PL). Tuy nhiên, các khoản tài trợ liên bang này ban đầu là từ 2 nguồn: FHWA và FTA. Tài trợ liên bang, được bổ sung bằng một khoản bù trừ của MassDOT, bao gồm các nguồn ban đầu sau đây:

 

Ngoài ra, UPWP này bao gồm $414.901 trong quỹ FFY 2021 3C PL mang sang, hỗ trợ nhiệm vụ Phát Triển Chuyên Môn và một số chi phí trực tiếp liên quan đến phát triển mô hình nhu cầu đi lại.

 

Có các nguồn tài trợ khác trong UPWP không?

Có, bên cạnh công tác được tài trợ bởi MPO, CTPS thực hiện các phân tích và nghiên cứu quy hoạch được tài trợ bởi các cơ quan giao thông tiểu bang, bao gồm MassDOT, Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA), và Cơ Quan Quản Lý Cảng Massachusetts (Massachusetts Port Authority, Massport). Có thể tìm thấy thêm chi tiết về các nghiên cứu được cơ quan tài trợ này ở Chương 5. Đối với FFY 2023, số tiền tài trợ của cơ quan được lên chương trình trong UPWP này cho các dự án sẽ được nhân viên của MPO thực hiện là như sau:

CÁC NGHIÊN CỨU VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG FFY 2023 UPWP NÀY LÀ GÌ?

Trong các chương sau đây, có thông tin chi tiết về các chương trình công tác, các nghiên cứu, các hoạt động hỗ trợ, và các phân tích kỹ thuật được tổ chức trong các phân loại sau đây:

 

Bảng ES-1 chứa thông tin về ngân sách được phân bổ cho các hoạt động quy hoạch 3C của MPO trong FFY 2023. Bảng này phản ánh các quỹ PL đô thị của FHWA và các quỹ theo Mục 5303 của FTA, mà CTPS và MAPC dự kiến chi trong FFY 2023. Bảng này cũng phản ánh công việc mà CTPS sẽ tiến hành với tài trợ được cung cấp bởi các cơ quan giao thông khác.

 

Chương 3 đến 6 cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động quy hoạch giao thông sẽ được CTPS thực hiện trong FFY 2023. Các nghiên cứu mới được chọn tài trợ trong FFY 2023 được tóm tắt bên dưới trong Bảng ES-2 và được mô tả chi tiết hơn trong Chương 4.

 


 

Bảng ES-1 

Ngân Sách Chương Trình Công Tác Quy Hoạch Thống Nhất cho FFY 2023 

 

Các Nghiên Cứu và Chương Trình 3C theo Phân Loại Ngân Sách

Ngân Sách CTPS FFY 2023 Đề Xuất

Các Hoạt Động Quản Lý và Hỗ Trợ Tài Nguyên

$275,000

Các Yêu Cầu Xác Nhận MPO

$4,027,088

Các Nghiên Cứu Quy Hoạch và Phân Tích Kỹ Thuật Liên Tục Do MPO Tài Trợ

$247,500

Các Nghiên Cứu Riêng Biệt Mới Do MPO Tài Trợ

$668,000

Quỹ PL Do MassDOT Chỉ Đạo*

$352,579

Hỗ Trợ Trực Tiếp

$100,000

Tổng cho Các Nghiên Cứu và Chương Trình 3C của CTPS

$5,670,167

 

Công Tác CTPS Do Cơ Quan Tài Trợ

Ngân Sách CTPS FFY 2023 Đề Xuất

Các Quỹ Khác của MassDOT

$542,000

Quỹ MBTA

$710,100

Khác

$80,000

Tổng cho Công Tác Dự Án CTPS Do Cơ Quan Tài Trợ

$1,332,100

 

Tổng Ngân Sách CTPS trong FFY 2023 (3C + Công Tác của Cơ Quan)

$7,002,267

 

Ghi chú: Các số liệu ngân sách này bao gồm lương, tổng chi phí, và chi phí hỗ trợ trực tiếp.

* Các dự án ở phân loại này được tiến hành thay mặt MassDOT nhưng được tài trợ thông qua hợp đồng 3C của MPO.

 

 

Các Nghiên Cứu và Chương Trình 3C theo Phân Loại Ngân Sách MAPC

Ngân Sách MAPC FFY 2023 Đề Xuất

Các Nghiên Cứu Quy Hoạch và Phân Tích Kỹ Thuật của MAPC

 $679,361

Các Hoạt Động Quản Lý và Hỗ Trợ Tài Nguyên của MAPC

 $506,000

Tổng Quỹ theo UPWP của MAPC trong FFY 2023

 $1,185,361

 

Cơ Quan Hỗ Trợ Công Tác MPO/3C

Ngân Sách FFY 2023 Đề Xuất

CTPS

$5,670,167

MAPC

 $1,185,361

Tổng Phụ Ngân Sách 3C

$6,855,528

 

Công Tác CTPS Do Cơ Quan Tài Trợ

 $1,332,100

 

Ngân Sách UPWP FFY 2023

$8,187,628

 


 

Bảng ES-2 

Các Nghiên Cứu Mới Được Tài Trợ Riêng trong FFY 2023 

 

ID Dự Án Nghiên Cứu hoặc Chương Trình Ngân Sách CTPS FFY 2023 Đề Xuất
Xác định sau Chương trình cơ sở hạ tầng di động đa phương thức $338,000
Xác định sau Cập nhật cơ sở dữ liệu về số lượng người đi bộ / xe đạp $80,000
Xác định sau Dịch vụ xe buýt tuyến cố định linh hoạt $20,000
Xác định sau Chương Trình Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển $37,500
Xác định sau Phòng thí nghiệm và Nghiên cứu về Bãi đậu xe Thành phố $80,000
Xác định sau Học hỏi từ kinh nghiệm định giá đường bộ $45,000
Xác định sau Tính bền vững và khử cacbon trong vận chuyển hàng hóa và Khu vực Hậu cần ở Khu vực Bắc Suffolk $67,500
Tổng cho Các Nghiên Cứu Mới Riêng Biệt và Tái Diễn blank $668,000

 

QUY TRÌNH LẬP UPWP VÀ THEO DÕI TIẾN BỘ NGHIÊN CỨU LÀ GÌ?

Phát triển UPWP

 

Quy trình hàng năm để lập UPWP gồm có cả lập và đánh giá các ý tưởng cho các nghiên cứu mới, cũng như cập nhật phạm vi và giao phẩm dự kiến đối với các hoạt động phân tích kỹ thuật đang diễn ra, các yêu cầu xác nhận, và các hoạt động hỗ trợ hành chính.

 

Các ý tưởng cho các nghiên cứu mới từ một sự kết hợp các tài nguyên sau đây:

 

Các ý tưởng cho các nghiên cứu mới được soạn thành Tập Hợp Các Nghiên Cứu Đề Xuất (Universe of Proposed Studies). Mỗi đề xuất được đánh giá dựa trên việc nó sẽ giúp khu vực đạt được các mục tiêu LRTP bằng cách nào. Khi chọn ra danh sách các nghiên cứu cuối cùng, Ủy Ban UPWP cũng xem xét sử dụng kết quả nghiên cứu dự kiến cho các bên liên quan của MPO; có đủ tài nguyên nhân sự để thực hiện công việc cần thiết hay khôg; và công việc cần tiến hành có được điều phối chứ không phải là dư thừa đối với công việc đang được tiến hành ở các cơ quan khác hay không.

 

MPO không ngừng tìm cách cải thiện quy trình của nó thông qua quy trình quyết định mang tính dung hòa và hợp tác. Vì lý do này, MPO tìm cách thu hút sự tham gia của các bên liên quan đa dạng trong toàn bộ quy trình phát triển UPWP.

Nhân viên của MPO sẽ tiếp tục tìm kiếm ý kiến công chúng để có các ý tưởng đưa vào Tập Hợp Các Nghiên Cứu Đề Xuất Mới và thu hút người tham gia thảo luận, đánh giá, và cuối cùng là ưu tiên các nghiên cứu để đưa vào UPWP. Nhân viên cũng tiếp tục theo dõi và tăng cường các kênh liên lạc của MPO, chẳng hạn như các kênh được liệt kê bên dưới:

Quy trình xem xét công khai là gì?

Ý kiến phản hồi từ hoạt động tiếp ngoại công khai tạo thành một phần quan trọng của ý kiến được đưa vào UPWP mỗi năm. Đến cuối mọi quy trình phát triển UPWP, MPO biểu quyết để thông cáo cho công chúng xem xét một tài liệu nháp mô tả công việc đang diễn ra, các nghiên cứu mới, và thông tin tài chính. Sau đó MPO mời công chúng cho nhận xét về UPWP Dự Thảo. Nhân viên của MPO đăng tài liệu để tải xuống qua website của MPO (www.bostonmpo.org) và công bố thông cáo của nó qua một danh sách gửi email gồm có những người liên hệ tại thành phố, công dân quan tâm, và các bên liên quan khác trong khu vực và truyền thông xã hội. Các thông báo email thông tin cho những người liên hệ này về các cơ hội sắp tới để công chúng cho ý kiến và tham gia quy trình quyết định của MPO, và để thông báo về các sự kiện khác mà MPO tài trợ hoặc tổ chức. Nhân viên MPO cũng lấy ý kiến công chúng trong các sự kiện open house của CTPS và tại các sự kiện công khai được tổ chức bởi MPO hoặc các đối tác giao thông của nó (bao gồm MassDOT và MBTA). Nhân viên MPO soạn tất cả các nhận xét được đưa ra trong giai đoạn xem xét công khai này và trình cho ban điều hành MPO. 

 

Thông tin về quy trình xem xét công khai đối với UPWP Dự Thảo cho FFY 2023 được cung cấp trong Phụ Lục B.

Tiến độ và kết quả được theo dõi như thế nào?

MPO theo dõi tiến bộ của các nghiên cứu được tài trợ thông qua UPWP bằng cách thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NÀY

Tài liệu UPWP này có cấu trúc như sau:

 

back to top