Image of report cover.

Unified Planning Work Program
Federal Fiscal Year 2023

Boston Region MPO

Rezime Egzekitif

 

 

 


 

 

Rezime Egzekitif

KISA MPO REJYON BOSTON NAN YE?

Desizyon konsènan fason pou alwe fon transpò nan yon rejyon metwopolitèn oryante pa enfòmasyon ak ide yo rekeyi nan men yon gwo gwoup moun, ki enkli ofisyèl eli yo, planifikatè minisipal ak enjenyè yo, defansè transpò ak rezidan ki enterese yo. Òganizasyon planifikasyon metwopolitèn yo (Metropolitan planning organizations, MPO yo) se òganizasyon ki responsab pou bay yon kad pou pran desizyon. Lejislasyon federal la egzije chak zòn metwopolitèn nan Etazini ki gen yon popilasyon 50,000 moun oswa plis—yo rekonèt tou kòm yon zòn ibanize—pou etabli yon MPO ki deside kijan pou depanse fon transpò federal pou pwojè kapital ak etid planifikasyon pou zòn nan.

 

Jiridiksyon ak Manm MPO Rejyon Boston

Zòn planifikasyon MPO Rejyon Boston nan etann nan 97 vil nan nò Boston rive Ipswich, sid Marshfield, ak lwès Interstate 495.

Imaj ES-1 la montre kat minisipalite manm MPO Rejyon Boston yo.

 


 

Imaj ES-1
Minisipalite nan Rejyon Boston yo


 

Konsèy MPO a konpoze ak 22 manm ki ka vote. Plizyè ajans eta, òganizasyon rejyonal, ak Vil Boston se manm votan pèmanan, alòske 12 minisipalite yo eli kòm manm votan pou tèm twa lane. Uit manm minisipal reprezante chak uit sou-rejyon nan rejyon Boston nan, e genyen kat gwo syèj minisipal. Administrasyon Otowout Federal la (Federal Highway Administration, FHWA) ak Administrasyon Transpò Federal la (Federal Transit Administration, FTA) patisipe nan konsèy MPO a kòm manm (ki pa vote). Ou ka jwenn plis detay sou manm pèmanan MPO a nan Appendix F.

 

Imaj ES-2 la montre manm MPO ak òganizasyon Staf Planifikasyon Transpò Santral la (CTPS), ki sèvi kòm staf MPO a.

 


 

Imaj ES-2
Tablo Òganizasyon MPO Rejyon Boston


Pwosesis Planifikasyon Transpò

 

Gouvènman federal la règlemante finansman, planifikasyon ak operasyon sistèm transpò sifas la atravè pwogram transpò federal la, ki te adopte an lwa atravè Atik 23 ak 49 Kòd Etazini an. Seksyon 134 Atik 23 Lwa sou Èd Federal pou Otowout ak Seksyon 5303 Lwa sou Transpò Federal la, jan li te amande a, egzije zòn ibanize yo fè yon pwosesis planifikasyon transpò pou kalifye pou fon federal yo, ki abouti sou plan ak pwogram enpòtan ki gen objektif planifikasyon zòn metwopolitèn nan.

 

Re-otorizasyon ki pi resan lwa sou transpò nan sifas la se nouvo Lwa sou Enfrastrikti Bipati a (BIL: Bipartisan Infrastructure Law). BIL la fikse règleman ki lye ak planifikasyon transpò metwopolitèn nan. Lwa a egzije tout MPO yo reyalize yon pwosesis planifikasyon kontini, konplè epi kolaboratif (continuing, comprehensive, and cooperative, 3C) Nan kad pwosesis planifikasyon 3C a, MPO Rejyon Boston nan fè Pwogram Amelyorasyon Transpò (Transportation Improvement Program, TIP) ak Pwogram Travay Planifikasyon Inifye (Unified Planning Work Program, UPWP) chak ane. Dokiman sa yo, ansanm ak Plan Transpò Alontèm (Long-Range Transportation Plan, LRTP), se dokiman sètifikasyon epi ki obligatwa pou MPO a sètifye yo kòm egzijans rankont federal; sètifikasyon sa se yon prereki pou resevwa fon transpò federal yo. Anplis egzijans pou fè dokiman sètifikasyon yo, MPO a dwe etabli epi fè yon pwosesis patisipasyon piblik ki enklizif, epi kenbe modèl ak resous done pou sipòte desizyon sou konfòmite nan kalite lè, analiz ekite nan transpò, ak travay ak inisyativ planifikasyon alontèm ak akoutèm.

 

Anèks E a eksplike kontèks règlemantè ak lejislatif kote MPO a opere nan plis detay.

 

Pwosesis Planifikasyon 3C a

 

Pwosesis Planifikasyon 3C a se yon apwòch pou fè planifikasyon transpò ki enpòtan. Gouvènman federal la egzije MPO a fè yon pwosesis ki kontini, konplè epi kolaboratif:

 

Chapit 1 an eksplike pwosesis 3C a nan plis detay.

 

KISA UPWP A YE?

 

UPWP a ke MPO Rejyon Boston nan fè, eksplike kijan fon planifikasyon transpò federal rejyon Boston nan ap depanse nan yon ane fiskal kèlkonk (FFY). Espesyalman, UPWP se yon plan finansye ki fèt nan konfòmite ak pwosesis planifikasyon transpò metwopolitèn ki dekri anwo a.

 

Devlopman UPWP a enplike pou priyorize tout etid planifikasyon transpò potansyèl ak analiz teknik ki ta ka fèt pou benefisye rejyon an nan yon ane kèlkonk. Nivo ak bidjè etid ki priyorize yo dokimante nan UPWP a. Objektif la se pou asire ke rezilta etid yo ede reyalize objektif transpò ke MPO a te fikse pou rejyon an atravè pwosesis piblik li yo.

 

UPWP a sèvi kòm yon sous pou enfòmasyon sa yo:

Kijan UPWP a lye ak objektif MPO Rejyon Boston nan?

 

MPO Rejyon Boston nan fè plan pou transpò rejyon Boston alavni. MPO a gide pa yon vizyon 20 lane pou yon sistèm transpò modèn, sekirize, ekitab, dirab epi avanse sou plan teknolojik pou rejyon an. Vizyon sa dekri nan LRTP aktyèl, Destinasyon 2040 MPO a. Travay planifikasyon transpò a ki finanse nan UPWP a se yon pati entegral nan reyalizasyon vizyon rejyonal sa.

 

Objektif transpò rejyon Boston nan, jan li defini nan Destinasyon 2040 lan, se konsa:

  1. Sekirite: Tout mwayen transpò yo ap sekirize.
  2. Sistèm Konsèvasyon: Kenbe epi modènize sistèm transpò a epi planifye pou rezistans li.
  3. Lè Pwòp / Kominote Pwòp : Kreye yon sistèm transpò ki ekolojik.
  4. Kapasite Jesyon / Mobilite : Itilize kapasite fasilite ki la deja a nan fason ki pi efikas epi ogmante opsyon transpò yo.
  5. Ekite transpò: Asire ke tout moun resevwa benefis envestisman MPO yo ki konparab, epi ki pa gen eka nan fason ki pa pwopòsyonèl, kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, laj, revni, kapasite oubyen sèks.
  6. Vitalite ekonomik: Asire ke rezo transpò nou an bay yon fondasyon ki solid pou vitalite ekonomik.

 

MPO a nan pwosesis pou devlope pwochen LRTP a kounye a. Anplis LRTP ak UPWP a, MPO a fè TIP pou rejyon Boston nan. Menm jan ak plan envestisman kapital akoutèm MPO a, TIP a dekri epi priyorize pwojè konstriksyon transpò ke yo prevwa pou mete anplas pandan peryòd senk an k ap vini an. Imaj ES-3 la reprezante relasyon ant vizyon ak objektif LRTP yo; fondasyon planifikasyon pou travay MPO a, UPWP a; TIP; ak pwosesis pou kontwòl ak evalyasyon pou reyalizasyon objektif rejyon an.  


 

Imaj ES-3
Lyen ant LRTP, TIP, ak UPWP


 

Kisa fon planifikasyon metwopolitèn federal yo ye?

 

Finansman federal total ki pwograme nan UPWP sa se 5,708,978 dola. Se Depatman Transpò Massachusetts la (Massachusetts Department of Transportation, MassDOT) ki bay MPO Rejyon Boston nan tout fon federal ki pwograme nan UPWP a kòm fon Planifikasyon 3C FHWA (PL). Men, finansman federal sa yo soti nan de sous okòmansman: FHWA ak FTA. Finansman federal yo, ki konplete pa yon kontrepati lokal MassDOT bay, genyen ladan yo sous inisyal sa yo:

 

Anplis, UPWP sa genyen ladan l 414,901 dola nan fon transfè 3C PL ane fiskal federal 2021 ki sipòte Devlopman Pwofesyonèl ak kèk depans dirèk ki lye ak devlopman modèl demann deplasman.

 

Èske gen lòt sous finansman nan UPWP a?

Wi, anplis travay MPO a finanse yo, CTPS la reyalize analiz planifikasyon ak etid ajans transpò eta a finanse, ki enkli MassDOT, Otorite Transpò Bè Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA), ak Otorite Pòtyè Massachusetts (Massachusetts Port Authority, Massport). Ou ka jwenn plis detay sou etid ajans sa yo finanse nan Chapit 5 lan. Pou ane fiskal federal 2023 a, montan finansman ajans ki pwograme nan UPWP sa pou pwojè estaf MPO a reyalize se sa ki annapre yo:

KI ETID AK AKTIVITE KI NAN UPWP ANE FISKAL FEDERAL 2023 SA?

Nan chapit k ap vini yo, gen enfòmasyon ki detaye sou pwogram travay, etid, aktivite sipò ak analiz teknik ki òganize nan kategori sa yo:

 

Tablo ES-1 la genyen bidjè ki alwe pou aktivite planifikasyon 3C MPO a nan ane fiskal federal 2023 an. Tablo a reflete fon PL metwopolitèn FHWA ak fon Seksyon 5303 FTA yo, ke CTPS ak MAPC prevwa depanse nan ane fiskal federal 2023 a. Tablo a reflete tou travay CTPS la fè ak fon lòt ajans transpò yo bay yo tou.

 

Chapit 3 rive nan chapit 6 yo bay enfòmasyon ki detaye sou aktivite planifikasyon transpò CTPS la ap fè pandan ane fiskal federal 2023 an. Nouvo etid yo chwazi nan ane fiskal federal 2023 yo rezime anba a nan Tablo ES-2 a epi yo dekri yo nan plis detay nan Chapit 4 la.

 


 

Tablo ES-1
Bidjè Pwogram Travay Planifikasyon Inifye pou Ane Fiskal Federal 2023

 

Etid ak Pwogram 3C pa Kategori Bidjè

Bidjè CTPS pwopoze pou ane fiskal federal 2023

Jesyon Resous ak Aktivite Sipò

$275,000

Egzijans Sètifikasyon MPO

$4,027,088

Etid Planifikasyon ak Analiz Teknik Kontini MPO a Finanse

$247,500

New MPO-Funded Discrete Studies

$668,000

Finansman PL MassDOT Dirije

$352,579

Sipò Dirèk

$100,000

Total pou Etid ak Pwogram 3C CTPS yo

$5,670,167

 

Travay CTPS Ajans lan Finanse

Bidjè CTPS pwopoze pou ane fiskal federal 2023

Lòt fon MassDOT

$542,000

Fon MBTA

$710,100

Lòt

$80,000

Total pou pwojè travay CTPS ajans finanse

$1,332,100

 

Total bidjè CTPS pou ane fiskal federal 2023 (3C + Travay ajans)

7,002,267$

 

Nòt: Chif bidjè sa genyen ladan l salè, frè jeneral ak depans pou soutyen dirèk.

*Pwojè ki nan kategori sa yo fèt nan non MassDOT men yo finanse atravè kontra 3C MPO a.

 

 

Etid ak Pwogram 3C pa Kategori Bidjè MAPC

Bidjè yo pwopoze pou MAPC ane fiskal federal 2023

Etid planifikasyon ak analiz teknik MAPC

 $679,361

MAPC Administration, Resource Management, and Support Activities

 $506,000

Total fon UPWP pou ane fiskal federal 2023 MAPC

 1,185,361$

 

Travay MPO / 3C ajans lan sipòte

Bidjè ane fiskal federal 2023 pwopoze

CTPS

$5,670,167

MAPC

 $1,185,361

Sou-total bidjè 3C

$6,855,528

 

Travay CTPS Ajans lan Finanse

 $1,332,100

 

Bidjè UPWP ane fiskal federal 2023

$8,187,628

 


 

Tablo ES-2 

Nouvo etid separe ki finanse nan ane fiskal federal 2023 

 

Nimewo pwojè a Etid oswa pwogram Bidjè CTPS pwopoze pou ane fiskal federal 2023
TBD Pwogram Enfrastrikti Mobilite Multimodal $338,000
TBD Mete ajou Baz done Konte bisiklèt/Pyeton $80,000
TBD Sèvis otobis ki fleksib pou wout fiks $20,000
TBD Pwogram modènizasyon transpò piblik $37,500
TBD Etid laboratwa ak pakin minisipal $80,000
TBD Aprann nan Eksperyans Pri Pri Road $45,000
TBD Dirabilite ak Dekabonizasyon nan sektè Fret ak Lojistik nan Zòn North Suffolk la $67,500
Total pou nouvo etid separe epi peryodik yo blank $668,000

 

KISA PWOSESIS POU KREYE UPWP AK KONTWOL PWOGRE SOU ETID YO YE?

Devlopman UPWP a

 

Pwosesis pou kreye UPWP a chak ane genyen ladan l kreyasyon ak evalyasyon ide pou nouvo etid, ak mizajou nivo yo epi antisipe rezilta pou aktivite analiz teknik kontini, egzijans sètifikasyon ak aktivite sipò administratif yo.

 

Ide pou nouvo etid yo soti nan yon konbinezon resous ki annapre yo:

 

Ide pou nouvo etid yo konpile nan Inivè Etid yo Pwopoze yo. Chak pwopozisyon baze sou fason li t ap ede rejyon an reyalize objektif LRTP yo. Nan chwa lis final etid yo, Komite UPWP a konsidere tou, itilite rezilta etid ki pwojte a pou moun ki konsène nan MPO yo; si gen resous anplwaye sifizan ki disponib pou egzekite travay ki nesesè a; e si travay ki gen pou fèt la kowòdone olye li anplis pase travay ki fèt nan lòt ajans yo.

 

MPO a toujou ap chèche amelyore pwosesis li a atravè priz desizyon ki enklizif api kolaboratif. Pou rezon sa, MPO a ap chèche enplike yon seri pati ki konsène ki anpil epi divèsifye nan tout pwosesis devlopman UPWP a.

Anplwaye MPO yo ap kontinye chèche kontribisyon piblik pou ide pou Inivè Nouvo Etid ki Pwopoze yo epi angaje patisipan yo nan diskisyon, evalyasyon epi finalman priyorize edid pou enklizyon nan UPWP a. Anplwaye yo ap kontinye kontwole epi amelyore kanal kominikasyon MPO a tou, tankou sa ki site anba a.

Kisa pwosesis revizyon piblik la ye?

Kòmantè ki soti nan sansibilizasyon piblik yo fòme yon pati enpòtan nan kontribisyon nan UPWP a chak ane. Nan fen pwosesis devlopman UPWP a, MPO a vote pou pibliye pou revizyon piblik yon dokiman bouyon ki dekri travay kontini, nouvo etid, ak enfòmason finansye. Apre sa MPO a envite piblik la fè kòmantè sou Bouyon UPWP a. Anplwaye MPO yo pibliye dokiman an pou telechaje sou sitwèb MPO a (www.bostonmpo.org) epi rann piblikasyon li yo piblik pa yon lis distribisyon imel ki genyen ladan l kontak minisipal, manm piblik la ki enterese ak lòt pati ki enterese nan rejyon an ak rezo sosyo yo. Mesaj imel yo enfòme kontak sa yo sou opòtinite k ap vini pou kòmantè ak enplikasyon piblik yo nan priz desizyon MPO a, epi pou anonse lòt evènman ki patwone oswa MPO a fè. Anplwaye MPO yo mande kontribisyon piblik la tou pandan jounen pòt ouvèt CTPS ak evènman piblik MPO a oswa patnè transpò yo fè yo (ki enkli MassDOT ak MBTA). Anplwaye MPO yo konpile tout kòmantè ki fèt pandan peryòd revizyon piblik la epi prezante yo bay konsèy MPO a. 

 

Yo bay enfòmasyon sou pwosesis revizyon piblik la pou Bouyon UPWP ane fiskal federal 2023 an nan Anèks B.

Kijan yo kontwole pwogrè ak rezilta yo?

MPO a kontwole pwogrè etid ki finanse nan UPWP yo lè li fè travay sa yo:

APESI DOKIMAN SA

Dokiman UPWP a estriktire konsa:

 

back to top