Tóm Tắt Dự Án

ES.1     giới thiệu

Kế hoạch đầu tư vốn 5 năm của Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (Boston Region Metropolitan Planning Organization, MPO), Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (Transportation Improvement Program, TIP) trong Các Năm Tài Chính Liên Bang (Federal Fiscal Years, FFY) 2022–26 Transportation Improvement Program (TIP), là chương trình đầu tư ngắn hạn đối với hệ thống giao thông của khu vực. Được định hướng bằng tầm nhìn, các mục đích và mục tiêu của MPO Khu Vực Boston, chương trình TIP ưu tiên các dự án đầu tư bảo tồn hệ thống giao thông hiện tại ở điều kiện tốt, cung cấp khả năng giao thông an toàn đối với mọi phương tiện, cải thiện sinh kế, tăng cường sự bình đẳng và tính bền vững, và cải thiện khả năng di chuyển trong toàn khu vực. Những dự án đầu tư này tài trợ cho những cải thiện những trục giao thông chính và giao lộ, bảo dưỡng và mở rộng hệ thống giao thông công cộng, xây dựng đường dành cho xe đạp, cải thiện cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ, và tái thiết xa lộ chính.

 

MPO Khu Vực Boston được hướng dẫn bởi một ủy ban gồm 22 thành viên với đại diện của các cơ quan tiểu bang, các tổ chức khu vực, và các thành phố. Thẩm quyền của họ mở rộng khoảng từ Boston phía bắc đến Ipswich, phía nam đến Marshfield, và phía tây đến các đô thị dọc theo đường liên tiểu bang Interstate 495. Mỗi năm, MPO tiến hành một quy trình để quyết định cách thức sử dụng quỹ giao thông liên bang cho các dự án vốn. Nhân Viên Quy Hoạch Giao Thông Trung Ương (Central Transportation Planning Staff, CTPS), và nhân sự của MPO, quản lý quy trình phát triển TIP.

 

Nhân viên MPO điều phối quy trình đánh giá các yêu cầu tài trợ dự án, đề xuất lập chương trình cho các dự án hiện tại và các dự án mới dựa trên mức tài trợ dự kiến, hỗ trợ ủy ban MPO trong việc phát triển một tài liệu TOP dự thảo và tạo điều kiện cho công chúng xem xét bản dự thảo trước khi ủy ban MPO ký tài liệu cuối cùng.

 

ES.2     Các dự án đầu tư tip cho ffys 2022–26

Chương trình TIP hoàn chỉnh khả dụng ở Chương 3 của tài liệu này và được cung cấp trực tuyến tại bostonmpo.org/tip. Các bảng TIP cung cấp thông tin chi tiết về cách phân bổ tài trợ cho từng dự án theo chương trình và chương trình đầu tư vốn. Các bảng này được tổ chức theo năm tài chính liên bang, và được nhóm theo các chương trình xa lộ và trung chuyển.

 

ES.2.1  Chương Trình Xa Lộ

Chương Trình Xa Lộ của TIP tài trợ cho các dự án giao thông ưu tiên được xúc tiến bởi Sở Giao Thông Massachusetts (Massachusetts Department of Transportation, MassDOT) và các thành phố và thị trấn trong Khu Vực Boston. Chương trình chủ yếu được thiết kế để bảo tồn và hiện đại hóa mạng lưới đường xá hiện hữu bằng cách tái thiết các trục đường chính, lát lại các xa lộ, và thay cầu.

 

Tại Massachusetts, quỹ Chương Trình Xa Lộ Được Liên Bang Tài Trợ được phân bổ bởi MassDOT, phân bổ tài trợ cho các khoản thanh toán Grant Anticipation Notes (GAN), các chương trình khác nhau trong toàn tiểu bang, và các Mục Tiêu Khu Vực đối với MPO của tiểu bang. Trong chương trình TIP cho FFY 2022–26, chương trình đường xá, cầu, và đường dành cho xe đạp và người đi bộ chiếm hơn 1,2 tỉ dollar trong tài trợ cho khu vực Boston. Tài trợ Mục Tiêu Khu Vực được cung cấp cho MPO có thể được lên chương trình chương trình theo quyết định của từng MPO, trong khi MassDOT có quyền đề xuất các chương trình đề nghị của nó cho các chương trình toàn tiểu bang, chẳng hạn như các chương trình liên quan đến sửa chữa cầu và bảo dưỡng xa lộ liên tiểu bang.

 

ES.2.2  Chương Trình Trung Chuyển

Chương Trình Trung Chuyển của TIP cung cấp tài trợ cho các dự án và chương trình giải quyết nhu cầu vốn được ưu tiên bởi 3 cơ quan trung chuyển trong khu vực: Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA), Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Cape Ann (Cape Ann Transportation Authority, CATA), và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông MetroWest (MetroWest Regional Transit Authority, MWRTA). Chương Trình Trung Chuyển chủ yếu được thiết kế để đạt được và duy trì điều kiện tốt cho tất cả tài sản trong toàn bộ hệ thống trung chuyển.

 

Chương trình TIP cho FFY 2022–26 gồm có gần 3,6 tỉ dollar đầu tư vào hệ thống trung chuyển bởi các cơ quan trung chuyển sẽ hỗ trợ điều kiện tốt, hiện đại hóa các hệ thống trung chuyển, và tăng cường tiếp cận hệ thống trung chuyển. Dự án Green Line Extension là một dự án lớn được lập trình trong chương trình TIP này sẽ mở rộng dịch vụ trung chuyển. Ngoài ra, kể từ năm FFY 2025, MPO sẽ phân bổ 5 quỹ Mục Tiêu Khu Vực hàng năm cho chương trình đầu tư Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển mới của nó. Chương trình này nhằm phát huy các dự án đầu tư được thực hiện thông qua Chương Trình Trung Chuyển bằng cách sử dụng một phần tài trợ Chương Trình Xa Lộ để đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng của dự án trung chuyển trong khu vực.

 

ES.3     chi tiết về chương trình mục tiêu khu vực

Trong năm FFY 2022–26, MPO Khu Vực Boston có kế hoạch tài trợ 45 dự án trong quỹ Mục Tiêu Khu Vực của họ. Tổng cộng, có 9 dự án mới được thêm vào chương trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO trong kỳ TIP này, tất cả được tài trợ thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng (Community Connections) của MPO. Tài trợ 2 năm tài chính bổ sung cũng đã được bổ sung cho một dự án đã được MPO lên chương trình, dựa án Newton Microtransit Service. Chi tiết về các dự án này được cung cấp trong bảng ES-1.

 

Bảng ES-1
Các Dự Án Mục Tiêu Khu Vực Được Tài Trợ Trong Chương Trình FFY 2022–26

Tên Dự Án

Thành Phố (Đề Nghị)

FFY Tài Trợ

Số Tiền Mục Tiêu Khu Vực Theo Chương Trình

Royall Street Shuttle

Canton

2022-24

$534.820

Newton Microtransit Service

Newton

2023-24*

$427.000

Mở Rộng BlueBikes

Arlington, Newton, và Watertown

2022

$340.000

Cải Thiện Hệ Thống Tìm Đường Alewife

Cambridge (Hội Đồng Thương Mại 128)

2022

$292.280

Giá Để Xe Đạp Toàn Hệ Thống

MBTA

2022

$275.740

Mở Rộng BlueBikes

Malden và Medford

2022

$236.830

Ưu Tiên Tín Hiệu Giao Thông Phố Chính

Everett và Malden (MBTA)

2022

$225.000

Cơ Sở Hạ Tầng Xe Đạp

Wellesley

2022

$85.054

Chương Trình Giáo Dục Ứng Dụng Trung Chuyển

Brookline

2022

$43.620

Chương Trình Quản Lý Chỗ Đậu Xe Acton

Acton

2022

$20.000

Tổng

Không Áp Dụng

Không Áp Dụng

$2.480.344

Lưu ý: Tất cả các dự án trong bảng này được tài trợ thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO.

*Tài trợ năm FFY đầu tiên cho dự án Newton Microtransit Service là trong năm FFY 2021, trong đó $300.000 đã được phân bổ cho dự án.

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Các quyết định đầu tư khác được thực hiện trong năm nay gồm có phân bổ trên 10 triệu dollar tài trợ mới trong năm FFY 2026 cho dự án Tái Thiết Đại Lộ Rutherford ở Boston. Năm FFY 2026 là năm thứ 4 của cam kết tài trợ 5 năm của MPO cho dự án này, dự kiến hoàn thành vào năm FFY 2027. MPO cũng dành ra tài trợ tiếp tục cho Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của họ (trong các năm FFY 2023–27) và phân bổ một năm tài trợ thứ hai cho Chương Trình Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển của họ trong năm FFY 2026 (ngoài các quỹ đã được dành ra trong năm FFY 2025). Tài trợ được dành ra thông qua cả hai chương trình này sẽ được phân bổ cho các dự án cụ thể trong các kỳ chương trình TIP trong tương lai.

 

Trong quá trình phát triển chương trình TIP cho năm FFY 2022–26, MPO có năng lực tài chính rất hạn chế để tài trợ các dự án mới. Bên cạnh bản chất vốn đã hạn chế của tài trợ cơ sở hạ tầng giao thông, nhu cầu về cơ sở hạ tầng giao thông cao hơn rất nhiều so với các tài nguyên khả dụng trong bất kỳ năm cụ thể nào, những khoản tăng chi phí đáng kể đối với nhiều dự án đã được lên chương trình trong năm FFY 2021–25 tiêu tốn tài trợ cho các dự án mới triển vọng trong năm FFY 2026. Mặc dù thách thức này tăng cao không tránh khỏi đến một mức độ nào đó trong mỗi kỳ TIP, kỳ TIP FFY 2021-25 của cả năm nay và năm ngoái đều chứng kiến mức tăng chi phí rất nghiêm trọng. Biến động này thúc đẩy quy trình quyết định trong năm tài chính này và dẫn đến việc không dự án mới nào được chọn để lên chương trình trong TIP cho FFY 2022–26 trừ 2,5 triệu dollar trong các dự án Kết Nối Cộng Đồng được liệt kê bên trong Bảng ES-1.

 

Phương pháp thực hành lâu dài của MPO đã là tài trợ đầy đủ các khoản tăng chi phí đối với các dự án đã được lên chương trình trong TIP. Phương pháp thực hành này cung cấp sự đảm bảo cho những người đề xướng dự án là các khoản đầu tư họ thực hiện trong thiết kế và cho phép dự án sẽ dẫn đến tài trợ vốn để hỗ trợ hoàn thành dự án của họ. Dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình trạng tăng chi phí dự án trong các kỳ TIP tiếp theo, MPO đã lập ra một tiểu bang gồm các thành viên của ủy ban để kiểm tra thêm vấn đề đánh giá xem có cần thay đổi đối với chính sách này—hoặc bất kỳ chính sách chương trình nào khác của MPO được mô tả trong TIP này—hay không. Tiểu ban này có kế hoạch tiến hành công tác này trong mùa hè năm 2021, với ý định đưa ra các khuyến cáo thay đổi chính sách cho ủy ban MPO áp dụng trước khi bắt đầu kỳ TIP năm FFY 2023–27 vào mùa thu năm 2021.

 

Hình ES-1 minh họa quỹ Mục Tiêu Khu Vực cho năm FFY 2022–26 được phân bổ như thế nào trong khắp các chương trình đầu tư của MPO. Như bảng này cho thấy, Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO Khu Vực Boston chủ yếu được thiết kế để cải thiện khả năng di động và sự an toàn đối với mọi phương thức giao thông thông qua các khoản đầu tư vào các dự án Đường Phố Hoàn Chỉnh. Một phần lớn tài trợ của MPO cũng hỗ trợ hiện đại hóa các trục đường quan trọng trong khu vực và mở rộng cơ sở hạ tầng trung chuyển thông qua các khoản đầu tư vào các dự án Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng. MPO cũng đã chọn không lên chương trình cho khoảng 20,5 triệu dollar, ưu tiên quyết định sử dụng các khoản tiền này sau khi kết thúc đối thoại chính sách được thảo luận bên trên.

 

Hình ES-1
Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực của TIP cho FFY 2022–26 bởi Chương Trình Đầu Tư của MPO

 

Bên cạnh việc phân bổ tài trợ trong khắp các chương trình đầu tư của MPO được liệt kê bên trên, Bảng ES-2 mô tả chi tiết thêm về số dự án và việc phân bổ tài trợ trong mỗi chương trình trong TIP cho FFY 2022–26. Như lưu ý trong Hình ES-1, MPO đã lên chương trình cho hơn 96 phần trăm tài trợ khả dụng của họ trong 5 năm. Thông tin chi tiết bổ sung về mọi dự án được tài trợ thông qua chương trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO được cung cấp trong Chương 3.

 

Bảng ES-2
Tóm Tắt Đầu Tư Mục Tiêu Khu Vực của MPO Khu Vực Boston trong FFY 2022–26

Chương Trình Đầu Tư MPO

Số Dự Án

Số Tiền Mục Tiêu Khu Vực Theo Chương Trình

Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

4

$33.704.014

Kết Nối Cộng Đồng (được phân bổ cho các dự án)

10

$2.480.344

Kết Nối Cộng Đồng (chưa được phân bổ cho các dự án)

Không Áp Dụng

$7.522.281

Đường Phố Hoàn Chỉnh

19

$220.955.609

Cải Thiện Giao Lộ

8

$62.805.302

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng—Dịch Vụ Trung Chuyển Linh Hoạt1

1

$27.116.883

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng—Đường Xá2

3

$152.977.631

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển (chưa được phân bổ cho các dự án)

Không Áp Dụng

$11.000.000

Chưa lên chương trình

Không Áp Dụng

$20.496.035

Tổng

45

$539.058.099

Lưu ý: Các số tiền tài trợ trong bảng này gồm có cả tài trợ liên bang và không phải của liên bang, bao gồm các số tiền để bù trừ.

1 MPO sẽ siết số tiền cải thiện xa lộ liên bang để hỗ trợ dự án Mở Rộng Green Line.

2 Trong năm FFY 2022, MPO sẽ đóng góp $11.046.213 vào Dự Án 606476—Cải Thiện Đường Hầm Summer—và MassDOT sẽ đóng góp các khoản tiền khác. Dự án này được bao gồm trong tổng số dự án trong phân loại này.

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Khi đưa ra quyết định về dự án nào cần tài trợ, MPO không chỉ cân nhắc sự phân bổ tương đối các khoản tiền cho khắp các dự án và chương trình đầu tư, mà còn cân nhắc cách thức phân bổ tiền cho từng chương trình đầu tư so với các mục tiêu tài trợ được đặt ra trong Quy Hoạch Giao Thông Dài Hạn (Long-Range Transportation Plan, LRTP) của MPO, Mục Tiêu 2040. Quy mô của chương trình đầu tư được đặt ra trong LRTP phản ánh các loại dự án mà MPO muốn tài trợ để giúp nó đạt được các mục đích và mục tiêu cho khu vực, từ việc cải thiện sự an toàn cho tất cả người sử dụng đến việc thúc đẩy tính di động và tính dễ tiếp cận trong khắp khu vực. Thông tin bổ sung về các mục đích và mục tiêu của MPO được cung cấp trong Chương 1, và một sự so sánh giữa các quy mô chương trình đầu tư LRTP và các mức tài trợ chương trình trong TIP cho FFY 2022–26 được cho biết trong Hình ES-2.  

 

Hình ES-2

TIP cho FFY 2022–26: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Mục Tiêu Chương Trình Đầu Tư LRTP

 

LRTP = Quy Hoạch Giao Thông Dài Hạn. TIP = Chương Trình Cải Thiện Giao Thông.

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

 

Các dự án đầu tư được thực hiện trong TIP cho FFY 2022–26 sẽ được triển khai ở 37 thành phố và thị trấn trong khắp khu vực Boston, từ các cộng đồng lõi trong mật độ cao đến việc phát triển thêm các khu ngoại ô từ trung tâm thành phố. Hình ES-3 minh họa sự phân bổ tài trợ Mục Tiêu Khu Vực giữa 8 tiểu vùng trong thẩm quyền của MPO Khu Vực Boston, như xác định bởi Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị (Metropolitan Area Planning Council, MAPC). Hình này cũng gồm có thông tin về việc phân bổ tài trợ so sánh thế nào với các số liệu chính để đánh giá nhu cầu tài trợ theo tiểu vùng, bao gồm phần trăm dân số, việc làm trong khu vực, và số dặm đường được Liên Bang Tài Trợ trong từng tiểu vùng.

 

 

Hình ES-3
TIP cho FFY 2022-26: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Chỉ Báo Quan Trọng


Lưu ý: Các khoản tiền chưa lên chương trình và các khoản tiền được giữ lại cho Các Chương Trình Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển và Kết Nối Cộng Đồng của MPO không được bao gồm trong hình này. Các khoản tiền được phân bổ cho dự án Giá Để Xe Đạp Toàn Hệ Thống của MBTA ($275.740 trong năm FFY 2022) cũng không được bao gồm, vì các khoản tiền này sẽ được phân bổ toàn khu vực.

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Thông tin bổ sung về sự phân bổ địa lý của tài trợ Mục Tiêu Khu Vực trong khắp khu vực, bao gồm phân tích tài trợ trong quá khứ theo thành phố, được bao gồm trong Phụ Lục D.

 

ES.4     tài trợ chương trình tip cho ffy 2022–26

ES.4.1  Chương Trình Xa Lộ

Chương Trình Xa Lộ của TIP được phát triển với sự giả định rằng tài trợ liên bang cho tiểu bang sẽ nằm trong khoảng 668 triệu dollar đến 721 triệu dollar mỗi năm trong 5 năm tới. Những số tiền này bao gồm các khoản tiền ban đầu sẽ được dành ra bởi MassDOT để thanh toán cho Chương Trình Cầu Tăng Tốc (Accelerated Bridge Program) và không bao gồm các số tiền để bù trừ bắt buộc.

 

Quy trình quyết định cách sử dụng tài trợ liên bang này trong khu vực Boston thực hiện theo một số bước. Trước tiên, MassDOT dành tài trợ cho các khoản thanh toán dịch vụ nợ GAN cho Chương Trình Cầu Tăng Tốc; các khoản thanh toán GAN nằm trong khoảng từ 86 triệu dollar đến 134 triệu dollar mỗi năm trong 5 năm của chương trình TIP này.

 

Các số tiền còn lại của Chương Trình Xa Lộ Được Liên Bang Tài Trợ được lập ngân sách để hỗ trợ các ưu tiên của tiểu bang và khu vực (có nghĩa là MPO). Trong kỳ quy hoạch này, 726 triệu dollar đến 750 triệu dollar khả dụng mỗi năm cho chương trình trong toàn tiểu bang, bao gồm cả số tiền liên bang và số tiền bù trừ của địa phương. Theo thông lệ MassDOT cung cấp số tiền bù trừ địa phương (cũng có thể được cung cấp bởi các tổ chức khác); như thế, các dự án thường được tài trợ bằng 80 phần trăm số tiền của liên bang và 20 phần trăm số tiền của tiểu bang, tùy vào chương trình tài trợ.

 

Tiếp theo, MassDOT phân bổ tài trợ trong khắp các phân loại tài trợ sau đây:

 

 

Cuối cùng, một khi các nhu cầu này đã được thỏa mãn, MassDOT sẽ phân bổ tài trợ còn lại giữa 13 MPO của tiểu bang để lên chương trình. Tài trợ tùy ý này đối với các MPO được phân bổ lại theo công thức để xác định số tiền Mục Tiêu Khu Vực. MPO Khu Vực Boston nhận được phần tài trợ MPO lớn nhất trong tiểu bang, với khoảng 43 phần trăm số tiền Mục Tiêu Khu Vực của Massachusetts được phân bổ cho khu vực này. MassDOT phát triển các mục tiêu này với sự tham vấn ý kiến của Hiệp Hội Các Cơ Quan Quy Hoạch Khu Vực Massachusetts (Massachusetts Association of Regional Planning Agencies, MARPA). Chương trình TIP này được lên chương trình với giả định rằng MPO Khu Vực Boston sẽ có từ 105 triệu dollar đến 110 triệu dollar mỗi năm cho số tiền Mục Tiêu Khu Vực, gồm có tài trợ của liên bang và tài trợ của tiểu bang để bù trừ địa phương.

 

Mỗi MPO có thể quyết định cách ưu tiên tài trợ Mục Tiêu Khu Vực của nó. Vì tài trợ Mục Tiêu Khu Vực là một tập hợp con của Chương Trình Xa Lộ, MPO thường lên chương trình cho đa phần tài trợ cho các dự án đường xá; tuy nhiên, MOP đã siết các phần tài trợ xa lộ của họ cho Chương Trình Trung Chuyển đối với cá dự án mở rộng hệ thống trung chuyển và thông qua Các Chương Trình Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển và Kết Nối Cộng Đồng của họ. Chương Trình Xa Lộ của TIP mô tả chi tiết các dự án sẽ nhận được tài trợ Mục Tiêu Khu Vực từ MPO Khu Vực Boston và các dự án cơ sở hạ tầng toàn tiểu bang trong khu vực Boston. Chi tiết về các dự án đầu tư này được mô tả trong Chương 3.

 

ES.4.2  Chương Trình Trung Chuyển

Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA) phân bổ ngân quỹ được lên chương trình trong Chương Trình Trung Chuyển TIP theo công thức. 3 cơ quan quản lý giao thông khu vực trong khu vực MPO Khu Vực Boston là các đơn vị nhận tài trợ này là MBTA, CATA, và MWRTA. MBTA, với chương trình trung chuyển và cơ sở hạ tầng rộng khắp của họ, là đơn vị nhận tài trợ được ưu tiên nhận tài trợ chương trình trung chuyển liên bang trong khu vực.

 

Theo luật giao thông liên bang, Đạo Luật Sửa Chữ Giao Thông Bề Mặt Hoa Kỳ (Fixing America’s Surface Transportation, FAST), tài trợ được phân bổ theo các phân loại sau đây:

 

 

ES.5     quy trình phát triển tip

ES.5.1  Tổng quan

Khi xác định dự án nào cần tài trợ thông qua quy trình tài trợ Mục Tiêu Khu Vực, các thành viên MPO hợp tác với các thành phố, cơ quan tiểu bang, công chúng, các nhóm vận động, và các bên liên quan khác. Ủy ban MPO sử dụng các tiêu chí đánh giá trong quy trình tuyển chọn dự án của nó để giúp xác định và ưu tiên các dự án thúc đẩy tiến độ trong 6 lĩnh vực mục tiêu của MPO.

 

 

Ngoài ra, MPO đã lập ra các chương trình đầu tư, được thiết kế để chuyển hướng tài trợ Mục Tiêu Khu Vực vào các lĩnh vực ưu tiên của MPO trong 20 năm tới, để giúp đạt được các mục tiêu này. Các chương trình đầu tư như sau:

 

 

Các dự án mà MPO chọn nhận tài trợ Mục Tiêu Khu Vực thông qua quy trình phát triển TIP được bao gồm trong một trong 6 chương trình đầu tư được liệt kê bên trên. Thông tin bổ sung về chương trình đầu tư của MPO được cung cấp trong Chương 2.

 

Trong những năm gần đây, MPO đã và đang kết hợp các phương pháp thực hành quy hoạch và lên chương trình dựa trên hiệu năng (PBPP) vào quy trình phát triển TIP và các quy trình khác của nó. Các phương pháp thực hành này được thiết kế để giúp chuyển hướng tài trợ MPO sang việc đạt được các kết quả cụ thể cho hệ thống giao thông. Các mục tiêu và chương trình đầu tư của MPO là các thành phần quan trọng của khuôn khổ PBPP của nó. Trong năm FFY 2018, MPO bắt đầU đặt ra các mục tiêu cho các số đo hiệu năng cụ thể. Theo thời gian, MPO sẽ theo liên kết chặt chẽ hơn các mục tiêu hiệu năng, các quyết định đầu tư của nó, và các hoạt động theo dõi và đánh giá. Thông tin bổ sung về PBPP được cung cấp trong Chương 4 cũng như trong Phụ Lục A (Bảng A-2).

 

ES.5.2  Tiếp Ngoại và Thu Thập Dữ Liệu

Quy trình tiếp ngoại bắt đầu sớm trong năm tài chính liên bang, khi các thành phố và thị trấn chỉ định người liên lạc TIP và bắt đầu phát triển một danh sách các dự án ưu tiên sẽ được cân nhắc tài trợ liên bang, và nhân viên MPO yêu cầu nhân viên của các thành phố và thị trấn trong khu vực xác định các dự án ưu tiên của họ. Nhân viên MPO soạn yêu cầu tài trợ dự án thành một Tập Hợp Các Dự Án (Universe of Projects), một danh sách tất cả dự án Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ, Đường Phố Hoàn Chỉnh, và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng được xác định là các ứng viên tiềm năng để nhận tài trợ thông qua TIP. Các dự án cần tài trợ thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO không được bao gồm trong danh sách Tập Hợp, vì tất cả các dự án đăng ký tham gia quy trình đăng ký riêng của chương trình này đều được xem xét tài trợ. Danh sách Tập Hợp gồm có các dự án ở các mức sẵn sàng khác nhau, từ các dự án với công tác kỹ thuật và thiết kế quan trọng đã hoàn tất đến các dự án vẫn còn sớm trong giai đoạn hình thành ý tưởng hoặc lên kế hoạch. Nhân viên MPO thu thập dữ liệu về từng dự án trong danh sách Tập Hợp để các dự án có thể được đánh giá.

 

ES.5.3  Đánh Giá Dự Án

Nhân viên MPO đánh giá các dự án dựa trên việc chúng đạt được các mục tiêu của MPO hiệu quả ở mức nào. Để nhân viên MPO tiến hành đánh giá dựa án hoàn chỉnh, các dự án Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ, Đường Phố Hoàn Chỉnh, Cải Thiện Giao Lộ, và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng phải có một báo cáo thiết kế chức năng hoặc kế hoạch dự án phải gồm có mức chi tiết được xác định trong một báo cáo thiết kế chúc năng, một ngưỡng thường đạt khi một dự án gần đạt 25 phần trăm giai đoạn thiết kế. Để hoàn thành đánh giá đối với các dự án đang được xem xét thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO, những người đề xướng dự án phải nộp một đơn đăng ký hoàn chỉnh cho nhân viên MPO.

 

Kết quả đánh giá đối với tất cả dự án được trình bày cho các thành viên ủy ban MPO để xem xét lập chương trình trong TIP. Điểm số dự thảo được chia sẻ trực tiếp với những người đề xướng dự án, tại thời điểm đó những người đề xướng được khuyến khích xem lại điểm số và cho biết ý kiến phản hồi để nhân viên MPO có thể thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh cần thiết nào để đạt được kết quả cuối cùng chính xác. Một khi những người đề xướng xem lại điểm số của họ, kết quả tính điểm cuối cùng được đăng trên trang web của MPO ở đó các thành viên MPO, các quan chức thành phố, và công chúng có thể xem xét chúng.

 

ES.5.4  Ngày Sẵn Sàng Thực Hiện TIP

Một bước quan trọng tiến tới lập chương trình TIP diễn ra ở khoảng giữa trong chu kỳ phát triển TIP tại một cuộc họp—được gọi là Ngày Sẵn Sàng Thực Hiện TIP—mà cả nhân viên của MassDOT và MPO đều tham dự. Tại cuộc họp này, những người quản lý dự án của MassDOT cung cấp thông tin cập nhật về chi phí và thay đổi lịch liên quan đến các dự án đang được lên chương trình. Các chi phí và thay đổi lịch này phải được cân nhắc khi nhân viên MPO giúp ủy ban MPO xem xét thông tin cập nhật đối với các năm đã lên chương trình của chương trình TIP, cũng như bổ sung các chương trình mới vào năm ngoài cùng của TIP.

 

ES.5.5  Khuyến Cáo của Nhân Viên và Chương Trình TIP Dự Thảo

Sử dụng kết quả đánh giá và thông tin về tính sẵn sàng của dự án (có nghĩa là dự án được thiết kế đầy đủ và sẵn sàng thi công ở mức độ nào), nhân viên MPO chuẩn bị một khuyến cáo hoặc một loạt tình huống chương trình cho cách lập chương trình tài trợ Mục Tiêu Khu Vực trong chương trình TIP. Những cân nhắc khác, như một dự án có được đưa vào LRTP, giải quyết một nhu cầu giao thông đã xác định, hoặc tăng cường phân bổ đầu tư giao thông khắp khu vực hay không, cũng được đưa vào các tình huống lên chương trình này. Khuyến cáo của nhân viên luôn có giới hạn về mặt tài chính—có nghĩa là phụ thuộc vào tài trợ khả dụng. Có khoảng 539 triệu dollar tài trợ Mục Tiêu Khu Vực khả dụng cho MPO Khu Vực Boston cho năm FFY 2022–26. Trong kỳ TIP này, các thành viên ủy ban MPO đã thảo luận về một số tình huống cho Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực cho các dự án xa lộ và đã chọn một chương trình được ưu tiên vào tháng 4, 2021.

 

Ngoài việc ưu tiên tài trợ Mục Tiêu Khu Vực, ủy ban MPO xem xét và ủng hộ chương trình xa lộ toàn tiểu bang mà MassDOT đề nghị lên chương trình. Ủy ban cũng xem xét và ủng lộ lên chương trình tài trợ cho các chương trình vốn trung chuyển của MBTA, CATA, và MWRTA.

 

ES.6     Phê Duyệt TIP

Sau khi chọn một tình huống lên chương trình ưu tiên, thường là vào cuối tháng 3, ủy ban MPO biểu quyết để ban hành TIP dự thảo cho một giai đoạn xem xét công khai 21 ngày. Giai đoạn nhận xét thường bắt đầu vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, và trong thời gian này MPO mời công chúng, các quan chức thành phố, và các bên liên quan khác trong khu vực Boston xem xét chương trình đề xuất và gửi ý kiến phản hồi. Trong giai đoạn xem xét công khai, nhân viên MPO tổ chức các cuộc họp công khai để thảo luận về tài liệu TIP và mời nhận xét bổ sung.

 

Sau khi giai đoạn xem xét công khai kết thúc, ủy ban MPO sẽ xem xét tất cả nhận xét của thành phố và công chúng và có thể thay đổi các yếu tố của tài liệu hoặc cách lập chương trình của nó. Ủy ban MPO sau đó ký TIP và gửi cho Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang (FHWA) và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (FTA) phê duyệt. MassDOT kết hợp TIP đã được MPO ký vào Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Tiểu Bang (State Transportation Improvement Program, STIP). FHWA, FTA, và Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ xem xét STIP để xác nhận trước ngày 30 tháng 9, kết thúc năm tài chính liên bang.

 

ES.7     Cập Nhật TIP

Ngay cả sau khi TIP đã được hoàn tất, những điều chỉnh, sửa đổi hành chính thường phải được đưa ra vì có những thay đổi trong lịch thực hiện dự án, chi phí dự án, nguồn tài trợ, hoặc thu nhập khả dụng. Điều này có thể yêu cầu phải lên chương trình lại cho một dự án trong một năm tài trợ khác hoặc lên chương trình các khoản tài trợ bổ sung cho một dự án.

 

Thông báo điều chỉnh và sửa đổi hành chính được đăng trên trang web của MPO. Nếu cần sửa đổi, MPO thông báo cho các thành phố, bên liên quan, và công chúng bị ảnh hưởng qua email. MPO thường tổ chức một khoảng thời gian xem xét công khai 21 ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về sửa đổi. Trong các trường hợp đặc biệt, MPO có thể biểu quyết rút ngắn thời gian lấy ý kiến công chúng xuống tối thiểu 15 ngày. Những điều chỉnh và sửa đổi hành chính là những sửa đổi nhỏ và thường không cần áp dụng khoảng thời gian xem xét công khai.

 

ES.8     Duy Trì Tham Gia Quy Trình TIP

Ý kiến của công chúng là một khía cạnh quan trọng của quy trình lập kế hoạch. Vui lòng truy cập bostonmpo.org để biết thêm thông tin về MPO, để xem toàn văn TIP, và để gửi nhận xét của quý vị. Quý vị cũng có thể muốn đăng ký nhận email cập nhật thông tin và thông báo bằng cách truy cập bostonmpo.org/subscribe và gửi thông tin liên lạc của quý vị. Để yêu cầu một bản sao TIP ở các định dạng dễ tiếp cận, vui lòng liên lạc nhân viên MPO bằng bất kỳ cách nào sau đây:

 

Qua đường bưu điện: Boston Region MPO c/o CTPS Certification Activities Group, 10 Park Plaza, Suite 2150, Boston, MA 02116-3968

 

Điện thoại: 857.702.3702 (thoại)

Đối với người khiếm thính hoặc khiếm thanh, hãy kết nối qua dịch vụ MassRelay của tiểu bang:

Chuỷen Tiêp Dùng TTY hoặc dịch vụ Hearing Carry-over: 800.439.2370
Chuyển Tiếp Dùng Dịch Vụ Chuyển Tiếp Thoại: 866.887.6619
Chuyển Tiếp Dùng Dịch Vụ Chuyển Văn Bản Thành Lời Thoại: 866.645.9870

 

Email: publicinfo@ctps.org

 

Tóm Tắt Chấp Hành của TIP cho FFY 2022–26 TIP cũng được cung cấp ở dạng bản dịch: